SITG > Zespół rzeczoznawców

Zespół Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym SITG oferuje świadczenie usług w formie ekspertyz, opinii specjalistycznych, ocen, analiz, projektów, dokumentacji i konsultingu w dziedzinach dotyczących działalności wszystkich branż górnictwa, gospodarki złożami, kopalin oraz ochrony terenów górniczych.

Podstawowe dziedziny usług Zespołu to:

 • technika eksploatacji złóż kopalin w górnictwie podziemnym i odkrywkowym,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym w górnictwie,
 • aerologia górnicza wraz z zagrożeniami metanowymi, pożarowymi klimatycznymi,
 • gospodarka eksploatacyjna złożami kopalin,
 • ochrona środowiska na terenach górniczych,
 • ustalanie związku przyczynowego ruchu podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych z zaistniałymi uszkodzeniami w obiektach i urządzeniach na terenach górniczych i pogórniczych (szkody górnicze),
 • dokumentacje projektowo-kosztorysowe napraw szkód górniczych,
 • dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz dokumentacje hydrogeologiczne,
 • projekty zagospodarowania złóż,
 • plany ruchu zakładów górniczych,
 • przydatność gruntów na terenach górniczych dla potrzeb budownictwa,
 • gospodarka odpadami wydobywczymi i ochrona środowiska przed odpadami,
 • ochrona wód na terenach górniczych oraz gospodarka wodami kopalnianymi,
 • dokumentacja mierniczo-geologiczna zakładów górniczych,
 • ocena wpływu ruchu zakładów górniczych na środowisko,
 • maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym i odkrywkowym (zastosowanie, eksploatacja, stan techniczny, zagrożenia),
 • budowa i rozbudowa zakładów górniczych,
 • projekty likwidacji zakładów górniczych lub ich części,
 • rekultywacja  terenów po działalności górniczej,
 • doradztwo w sprawach sporządzania wniosków i dokumentacji dotyczących uzyskania koncesji w tym wyznaczanie granic obszarów górniczych i terenów górniczych,

Wysoki poziom i fachowość świadczonych usług gwarantują najwyższej klasy  specjaliści – rzeczoznawcy rekrutujący się  spośród pracowników naukowych wyższych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych oraz doświadczonych praktyków odpowiednich specjalności.

Ceny usług konkurencyjne.

Do korzystania z usług działającego ponad 45 lat Zespołu Rzeczoznawców przy ZG SITG zaprasza Dyrektor Zespołu tel. 255-51-00, 757-27-46, 757-27-42.