SITG > Konferencje

SITG organizuje co roku w ramach działalności statutowej konferencje, kongresy i sympozja.
W poniższej tabeli podano dane dotyczące tej działalności.

W roku 1999 ZG SITG przy współpracy z kołem SITG przy Wyższym Urzędzie Górniczym i Zarządami Oddziałów zainicjował cykl corocznych konferencji:

Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie

Tematem pierwszej konferencji w 1999 roku było:
Zwalczanie zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia.

Tematem drugiej konferencji w 2000 roku było:
Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Tematem trzeciej konferencji w 2001 roku było:
Zabezpieczenie i profilaktyka w środowisku pracy

Tematem czwartej konferencji w 2002 roku było:
Profilaktyka przy współwystępowaniu zagrożeń

Tematem piątej konferencji w 2003 roku było:
Profilaktyka przy współwystępowaniu zagrożeń

Tematem szóstej konferencji w 2004 roku było:
Szkolenie, socjologia i psychologia pracy – czynniki kształtujące bezpieczeństwo i higienę pracy

Tematem siódmej konferencji w 2005 roku było:
Kształcenie i doskonalenia zawodowe pracowników zakładów górniczych

Ósma konferencja odbyła się w 2006 roku. Jej tematyką były:

 1. stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie;
 2. zasoby surowcowe w Polsce i kierunki zmian w górnictwie;
 3. aktualny stan zagrożeń naturalnych w górnictwie i problemy występujące przy zwalczaniu tych zagrożeń;
 4. stosowana profilaktyka w zakładach górniczych;
 5. rola kształcenia kadr i szkolenia załóg zakładów górniczych;
 6. socjologia i psychologia pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy.

Dziewiąta konferencja odbyła się w 2007 roku. Jej tematyką były:

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie;
 2. aktualne zagrożenia w górnictwie i problemy występujące przy zwalczaniu tych zagrożeń;
 3. stosowana profilaktyka w zakładach górniczych;
 4. kształcenie kadr i szkolenie załóg zakładów górniczych.

Dziesiąta konferencja odbyła się w 2008 roku. Jej tematyką były:

 1. stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie;
 2. zagrożenia górnicze;
 3. stosowana profilaktyka;
 4. problemy kadrowe w zakładach górniczych – rola szkoleń załóg górniczych;
 5. problemy inwestycyjne w górnictwie;
 6. socjologia i psychologia pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy.

Jedenasta konferencja odbyła się w 2009 roku. Jej tematyką były:

 1. stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie;
 2. zagrożenia górnicze i stosowana profilaktyka;
 3. rola szkoleń załóg górniczych;
 4. socjologia i psychologia pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy.

Kolejne konferencje w latach 2010 – 2023 dotyczyły problemów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie.

Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych

Konferencje te, od 1999 r. organizowane są przez Zarząd Główny i koło SITG przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dotychczas odbyły się konferencje w Wałbrzychu, Tarnobrzegu, Sosnowcu i Mysłowicach.

W roku 2005 poszerzono zakres tej konferencji o temat górniczego dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Od 2008 r. zmieniono koncepcję konferencji na “Górnictwo wczoraj i dziś”. Tematyką objęto aktualne problemy górnictwa (węgiel kamienny i brunatny, nafta i gaz, soli, solanek i wód leczniczych) oraz zagadnienia związane z historią górnictwa, czyli górnictwem wczoraj.

Od 2011 r. konferencja nosi nazwę „Górnictwo – dziś i jutro” i swą tematyką obejmuje bezpieczeństwo energetyczne kraju i dotyczy takich surowców jak: gaz łupkowy, energię jądrową, gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, źródła energii odnawialnej oraz warunki pracy krajowego systemu elektroenergetycznego. Podstawowym elementem tej konferencji był zorganizowany w ramach Górniczego Forum Dyskusyjnego panel dyskusyjny.

Górnicze Forum Dyskusyjne

W roku 2000 wspólnie z Sejmową Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Biurem Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP zorganizowano w Katowicach „Górnicze Forum Dyskusyjne” na temat problemów Krajowej Gospodarki Paliwowo – Energetycznej.
Ten rodzaj konferencji, który zwykle gromadzi liczne grono parlamentarzystów organizowany jest już corocznie.
Wnioski wypracowane w ramach corocznych debat przekazywane są Prezydentowi RP i Premierowi Rządu, posłom, senatorom, członkom Rządu i zainteresowanym instytucjom oraz środowisku górniczemu.

Stały się one trwałym elementem pracy naszego Stowarzyszenia.