SITG > Uchwały Zjazdów

 1.Ogólnokrajowe stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne zobowiązane są podejmować zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach).

Wobec stwierdzonego w ostatnich latach zanikania tej działalności zobowiązuje się Zarządy Oddziałów SITG do zwiększenia działalności naukowo-technicznej,
w szczególności do ujęcia w programach rocznych planów pracy w kadencji 2023-2027 takich działań, jak: konferencje, sympozja, seminaria i innych działań odpowiadających celom zawodowego stowarzyszenia naukowo-technicznego.

2. W roku 2027 przypada rocznica utworzenia SITG, Zjazd zobowiązuje Zarządy Oddziałów i Zarząd Główny do godnego     uczczenia 135 rocznicy istnienia Stowarzyszenia. Rada Krajowa upoważniona jest do powołania Komitetu Organizacyjnego   obchodów 135-lecia koordynującego całość zamierzeń Stowarzyszenia.

Komitetowi obchodów Jubileuszu 135-lecia SITG przewodniczyć będzie Prezes SITG, a Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego tego Jubileuszu będzie Sekretarz Generalny SITG.

3. W roku 2023 przypada rocznica utworzenia czasopisma naukowo-technicznego „Przegląd Górniczy”, Zjazd zobowiązuje      Zarządy Oddziałów i Zarząd Główny do godnego uczczenia 120 rocznicy istnienia „Przeglądu Górniczego”.

Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyć będzie Redaktor Naczelny „Przeglądu Górniczego”, a w jego skład wchodzić będą Członkowie Zespołu Naprawczego „PG” Kol. Grzegorz Miodoński i Kol. Janusz Czarnecki.

4. Zobowiązuje się Główną Komisję Rewizyjną do wdrożenia specjalistycznych i niezbędnych szkoleń celem właściwego przygotowania członków Oddziałowych Komisji Rewizyjnych do powierzonych im zadań.

5. Kontynuować współdziałanie z młodą kadrą górniczą w poszczególnych oddziałach SITG i w ramach Głównej Komisji ds. Młodej Kadry Górniczej poprzez dotychczasowe formy tych działań, a także inicjowanie nowych atrakcyjnych form działania.

Jednocześnie należy dołożyć wszelkich starań, aby podczas Jubileuszowego X Krajowego Spotkania Młodszych Pokoleń Górniczych w roku 2024 zagwarantować szeroki udział przedstawicieli młodych pokoleń górniczych z każdego regionu.

6. Prowadzić działania mające na celu integrację środowisk górniczych, szczególnie w regionach, gdzie schyłkowa jest działalność górnicza. Stwarzać możliwości działania i znalezienia miejsca w naszym środowisku dla grona emerytów i rencistów.

7. Zobowiązuje się Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów SITG do prowadzenia wszelkich dostępnych form działania dla wymiany doświadczeń i integracji środowiska m.in. poprzez organizację spotkań i narad:

 • Sekretarzy i Skarbników,
 • spotkań regionalnych,
 • Kół i Komisji.

8. Zjazd przyjmuje, że minimalna wysokość obligatoryjnej składki członkowskiej nie może być wyższa niż 1 % minimalnego  ubiegłorocznego wynagrodzenia w kraju.

Ustala się wysokość indywidualnej obligatoryjnej składki członkowskiej na rok 2024
w wysokości 25,00 zł.

Ustala się następujący podział minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej:

Oddział – 80%

Zarząd Główny – 20%

Zasady zarządzania funduszem statutowym:

 1. Zasady weszły w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.
 2. Fundusz statutowy Kół łącznie z 2019 r. pozostają, jako status quo.
 3. Zarząd Oddziału w przypadku aktywnych Kół (na podstawie ich planów pracy
  i preliminarzy finansowych) może utrzymać dotychczasową wartość 54% składki,
  a nawet ją zwiększyć.
 4. W innych przypadkach (brak aktywności) należy scalić posiadane środki finansowe (składki członkowskie) w celu organizacji w ramach Oddziału wspólnych przedsięwzięć, zakrojonych na większą skalę.

W okresie między Zjazdami w latach 2025-2027 zobowiązuje się Radę Krajową do corocznego ustalania wysokości minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej.

Komisja wnosi, aby uchwały przyjęte na dzisiejszym Zjeździe stanowiły podstawę do „Kierunków działań SITG” na najbliższą kadencję.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

 • Marzena Bakalarz – Doropowicz – Przewodnicząca
 • Krzysztof Krauze
 • Cyprian Antosz

Mysłowice, 20 październik 2023 r.

1. Poszczególne ogniwa Stowarzyszenia winny w sposób aktywny włączać się w działania na rzecz poprawy sytuacji polskiego górnictwa, m. in. poprzez:

-stwarzanie aktywnego oddziaływania na władze państwowe o określenie długofalowej polityki paliwowo – energetycznej Kraju,
-aktywne działania w procesach legislacyjnych przepisów górniczych i uregulowań prawnych, dotyczących całości przemysłu wydobywczego,
-znaczące podniesienie rangi Zespołów Rzeczoznawców SITG.

2. W celu wspierania idei systemu ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego, budowania klimatu dbałości o własny rozwój zawodowy oraz promocji aktywnych twórczo inżynierów i techników, Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zobowiązuje nowo wybrane władze Stowarzyszenia do podjęcia działań na rzecz poprawy jakości szkoleń zawodowych. Zobowiązuje się ZG SITG do podjęcia działań dla uregulowania tego zagadnienia poprzez zwrócenie się do organów ustawodawczych o wprowadzenie uregulowań w celu podniesienia rangi i poziomu szkoleń oraz weryfikacji ośrodków szkoleniowych, kontynuować działania hamujące proces deregulacji w zawodzie inżyniera górnika, objawiający się łagodzeniem warunków sprawowania funkcji dozoru w ruchu zakładów górniczych.

3. Ogólnokrajowe stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne zobowiązane są podejmować zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach).
Wobec stwierdzonego w ostatnich latach zanikania tej działalności zobowiązuje się Zarządy Oddziałów SITG do zwiększenia działalności naukowo-technicznej, w szczególności do ujęcia w programach rocznych planów pracy w kadencji 2019-2023 takich działań, jak: konferencje, sympozja, seminaria i innych działań odpowiadających celom zawodowego stowarzyszenia naukowo-technicznego.

4. W roku 2022 przypada rocznica utworzenia SITG, Zjazd zobowiązuje Zarządy Oddziałów i Zarząd Główny do godnego uczczenia 130 rocznicy istnienia Stowarzyszenia. Rada Krajowa upoważniona jest do powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 130-lecia koordynującego całość zamierzeń Stowarzyszenia.
Komitetowi obchodów Jubileuszu 130-lecia SITG przewodniczyć będzie Prezes SITG, a Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego tego Jubileuszu będzie Sekretarz Generalny SITG.

5. Zobowiązuje się Główną Komisję Rewizyjną do wdrożenia specjalistycznych i niezbędnych szkoleń celem właściwego przygotowania członków Oddziałowych Komisji Rewizyjnych do powierzonych im zadań.

6. Kontynuować współdziałanie z młodą kadrą górniczą w poszczególnych oddziałach SITG i w ramach Głównej Komisji ds. Młodej Kadry Górniczej poprzez dotychczasowe formy tych działań, a także inicjowanie nowych atrakcyjnych form działania.
Jednocześnie należy dołożyć wszelkich starań, aby podczas VIII Krajowego Spotkania Młodszych Pokoleń Górniczych w roku 2020 w Lubinie zagwarantować szeroki udział przedstawicieli młodych pokoleń górniczych z każdego regionu.

7. Prowadzić działania mające na celu integrację środowisk górniczych, szczególnie w regionach, gdzie schyłkowa jest działalność górnicza. Stwarzać możliwości działania i znalezienia miejsca w naszym środowisku dla grona emerytów i rencistów.

8. Zobowiązuje się Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów SITG do prowadzenia wszelkich dostępnych form działania dla wymiany doświadczeń i integracji środowiska m.in. poprzez organizację spotkań i narad:
– Sekretarzy i Skarbników,
– spotkań regionalnych,
– Kół i Komisji.

9. Zjazd przyjmuje, że minimalna wysokość obligatoryjnej składki członkowskiej nie
może być wyższa niż 1 % minimalnego ubiegłorocznego wynagrodzenia w kraju.
Ustala się wysokość indywidualnej obligatoryjnej składki członkowskiej na rok 2020 w wysokości 20,00 zł.

Ustala się następujący podział minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej:

Oddział – 80%
Zarząd Główny – 20%

Zasady zarządzania funduszem statutowym:

1. Zasady wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

2. Fundusz statutowy Kół łącznie z 2019 r. pozostają, jako status quo.

3. Zarząd Oddziału w przypadku aktywnych Kół (na podstawie ich planów pracy i preliminarzy finansowych) może utrzymać dotychczasową wartość 54% składki, a nawet ją zwiększyć.

4. W innych przypadkach (brak aktywności) należy scalić posiadane środki finansowe (składki członkowskie) w celu organizacji w ramach Oddziału wspólnych przedsięwzięć, zakrojonych na większą skalę.

W okresie między Zjazdami w latach 2021-2023 zobowiązuje się Radę Krajową do corocznego ustalania wysokości minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej.
Komisja wnosi, aby uchwały przyjęte na dzisiejszym Zjeździe stanowiły podstawę do „Kierunków działań SITG” na najbliższą kadencję.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

Cyprian Antosz – Przewodniczący
Dariusz Woźniak
Bogdan Wojtkowski
Mysłowice, 15 listopada 2019 r.

1. Poszczególne ogniwa Stowarzyszenia winny w sposób aktywny włączać się w działania na rzecz poprawy sytuacji polskiego górnictwa, m. in. poprzez:

– stwarzanie nacisku na władze państwowe o określenie długofalowej polityki paliwowo – energetycznej Kraju opartej o bilans z perspektywą co najmniej 30 – letnią. Bilans ten winien być systematycznie korygowany w zależności od sytuacji na światowym rynku paliw i sytuacji gospodarczej Kraju,
– działania innowacyjne dotyczące eksploatacji zasobów naturalnych, techniki ich eksploatacji, usprzętowienia i automatyzacji procesów technologicznych,
– koordynowanie procesów legislacyjnych przepisów górniczych i uregulowań prawnych, m. in. w zakresie pozyskiwania terenów pod eksploatację odkrywkową posiadanych przez nas dużych zasobów węgla brunatnego,
– właściwe wykorzystanie zaplecza naukowego, uczelni górniczych i szkolnictwa zawodowego.

2.
2.1. W celu wspierania idei systemu ustawicznego kształcenia i doskonalenie zawodowego, budowania klimatu dbałości o własny rozwój zawodowy oraz promocji aktywnych twórczo w zakresie techniki inżynierów i techników, Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zobowiązuje nowo wybrane władze Stowarzyszenia do podjęcia działań na rzecz wdrożenia i popularyzacji Karty Zawodowej Inżyniera i Technika, jako dobrowolnej formy uznawania wysokich kwalifikacji zawodowych i twórczej pracy inżynierów i techników.

Działania te zaleca się podejmować wspólnie z partnerami społecznymi, którzy szeroko akceptują ideę kształcenia ustawicznego kadr, to jest z pracodawcami i związkami zawodowymi, zabiegając przy tym o wsparcie wdrożenia Karty Inżyniera stosownymi regulacjami prawnymi organów państwa.

W myśl zawartego porozumienia partnerami w realizacji tego zadania powinny być GIPH i PZZ „Kadra”.

2.2. W celu poprawy jakości szkoleń zawodowych zobowiązuje się ZG SITG do podjęcia działań dla uregulowania tego zagadnienia poprzez zwrócenie się do organów ustawodawczych o wprowadzenie uregulowań w celu podniesienia rangi i poziomu szkoleń oraz weryfikacji ośrodków szkoleniowych, kontynuować działania hamujące proces deregulacji w zawodzie inżyniera górnika, objawiający się łagodzeniem warunków sprawowania funkcji kierowniczych w ruchu zakładów górniczych.

W celu realizacji powyższych zadań Zarząd Główny powoła Zespół ds. wdrożenia i popularyzacji Karty Zawodowej Inżyniera i Technika oraz Zespół ds. poprawy jakości szkoleń zawodowych oraz wprowadzenia stosownych uregulowań prawnych w tym zakresie. Oba Zespoły będą kierowane przez Kol. Henryka Brola, w skład powyższych Zespołów wejdzie m.in. Kol. Zygmunt Folta.

3. W roku 2017 przypada rocznica utworzenia SITG, Zjazd zobowiązuje Zarządy Oddziałów i Zarząd Główny do godnego uczczenia 125 rocznicy istnienia Stowarzyszenia. Rada Krajowa upoważniona jest do powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 125-lecia koordynującego całość zamierzeń Stowarzyszenia.

Komitetowi obchodów Jubileuszu 125-lecia SITG przewodniczyć będzie Prezes SITG Kol. Józef Dubiński,a Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego tego Jubileuszu będzie Sekretarz Generalny SITG Kol. Eugeniusz Ragus.

4. Należy kontynuować działania w celu popularyzacji wśród członków biuletynu szkoleniowo – informacyjnego „Wspólne Sprawy”.

Zobowiązuje się Oddziały SITG do szerszej współpracy z Redakcją biuletynu, poprzez dostarczanie materiałów (artykułów) dotyczących głównie zagadnień technicznych, interesujących poszczególne rodzaje górnictw i informacji o ważniejszych organizowanych imprezach o szerszym zasięgu.

Rada Krajowa powoła Komisję składającą się z 4 Wiceprezesów, która rozważy oraz opracuje program przejścia z wersji papierowej do elektronicznego wydawania biuletynu Wspólne Sprawy” wraz ze stosownym kosztorysem oraz ustaleniem odpłatności za dostęp do wersji elektronicznej.

5. Rada Krajowa powoła Komisję składającą się z 3 Wiceprezesów i przedstawiciela Oddziału Rybnik, która rozpatrzy oraz opracuje program i propozycję pozyskania środków unijnych dla finansowego wsparcia działalności Stowarzyszenia.

6. Kontynuować współdziałanie z młodą kadrą górniczą w poszczególnych oddziałach SITG i w ramach Głównej Komisji ds. Młodej Kadry Górniczej poprzez dotychczasowe formy tych działań, a także inicjowanie nowych atrakcyjnych form działania.

7. Prowadzić działania mające na celu integrację środowisk górniczych, szczególnie w regionach, gdzie schyłkowa jest działalność górnicza. Stwarzać możliwości działania i znalezienia miejsca w naszym środowisku dla grona emerytów i rencistów.

8. Zobowiązuje się Zarząd Główny, Zarządy Oddziałów SITG do kultywowania tradycji górniczych i prowadzenia wszelkich dostępnych form działania dla wymiany doświadczeń i integracji środowiska m.in. poprzez organizację spotkań i narad:

– Sekretarzy i Skarbników,
– Kół i Komisji,
– spotkań gwarków i biesiad piwnych.

9. Zjazd przyjmuje, że minimalna wysokość obligatoryjnej składki członkowskiej nie może być wyższa niż 1 % minimalnego ubiegłorocznego wynagrodzenia w kraju. Dla emerytów i młodzieży uczącej się wysokość składki winna wynosić 50% ustalonej dla członków indywidualnych.

Uwzględniając wnioski części Kół i Oddziałów ustala się wysokość indywidualnej obligatoryjnej składki członkowskiej na rok 2016 w obowiązującej aktualnie w roku 2015 w wysokości 16,80 zł.

Ustala się następujący podział minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej:

Koło – 54%
Oddział – 27%
Zarząd Główny – 9%
Fundusz Czasopism i wydawnictw SITG – 10%

W okresie między Zjazdami w latach 2017-2019 zobowiązuje się Radę Krajową do corocznego ustalania wysokości minimalnej obligatoryjnej składki członkowskiej.

Komisja wnosi, aby uchwały przyjęte na dzisiejszym Zjeździe stanowiły podstawę do „Kierunków działań SITG” na najbliższą kadencję.

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie:

– Zbigniew Kasztelewicz – Przewodniczący
– Cyprian Antosz
– Włodzimierz Leś
– Paweł Motow
– Andrzej Niechwiej

Mysłowice, 20 listopada 2015 r.