SITG > Projects > U > Uwagi do problemu lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce (POLEMIKI – DYSKUSJE)

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski

Nawiązując do czterech artykułów, w których w okresie od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. były podejmowane problemy lepszego wykorzystania węgla w polskiej gospodarce – autor zgłasza uwagi do dwóch istotnych problemów: problemu nieracjonalnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i problemu doboru właściwych kryteriów do rozstrzygania strategicznych problemów gospodarczych

Comments on the issue of coal utilization in the Polish economy (polemics – discussions )

With regard to four papers which present the matter of better coal utilization in the Polish economy, discussed between June 2013 and May 2014, the author comments two fundamental issues: the irrational EU climate policy and selection of suitable criteria to settle the strategic economic problems

Słowa kluczowe :górnictwo węgla kamiennego, polemiki, dyskusje, gospodarka

Keywords: coal mining industry, polemics, discussions, economy