SITG > Projects > U > Umowy „off take” jako źródło finansowania alternatywnego w projektach geologiczno-górniczych

Autorstwa:dr hab. inż. Arkadiusz Kustra; dr inż. Robert Ranosz

W artykule zaprezentowano umowy off take (odkupu) jako źródło alternatywnego finansowania w branży górniczej. Wskazano przyczyny szybkiego rozwoju umów odkupu w świetle dekoniunktury na rynkach surowców mineralnych oraz problemów wynikających z pozyskania finansowania na nowe projekty geologiczno-górnicze. Jednocześnie wskazano typy umów off take oraz przedstawiono przykłady ich zastosowania w przypadku realizacji działalności w formule project finance w branży górniczej

Off take agreements as a source of alternative financing in geological mining projects

This paper presents the ‘off take contracts’ (repurchase agreements) as an alternative form of financing investments in the mining industry. In the paper the reasons for rapid growth of repurchase agreements have been indicated, both in the light of the downturn at the markets of mineral resources, and in the context of problems obtaining financing for new geological-mining projects. The paper indicates the ‚off take contracts’ types and presents the examples of their use in the project finance formula in the mining industry

Słowa kluczowe :umowy off take, finansowanie, projekty geologiczno-górnicze

Keywords: off take contracts, financing, geological mining project