SITG > Projects > T > Tor jako alternatywa dla uranu

Autorstwa: Andrzej K. Dubiniewicz
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 3, lipiec – wrzesień 2022 r., strony 25 – 28.

W artykule przedstawiono wielkość zasobów toru w państwach o największych jego zasobach. Porównano je z zasobami, powszechnie stosowanego jako paliwo jądrowe, uranu. Pomimo różnej wielkości całkowitych zasobów toru i uranu, są one w podobny sposób rozmieszczone na świecie. W 16 krajach skoncentrowane jest blisko 74,5% zasobów Th oraz około 74% zasobów U. W części z nich – Egipcie, Turcji, Finlandii, Wenezueli, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Indiach i Brazylii – występują większe zasoby toru niż uranu. Mniejszymi zasobami toru dysponuje z kolei Dania (Grenlandia), Chiny, Republika Południowej Afryki, Australia, Rosja, Kanada i Kazachstan. W Polsce wystąpienia toru nie mają znaczenia surowcowego.

Thorium as an alternative to uranium

The article presents the resources of thorium in countries with the largest resources. They have been compared with the uranium resources, commonly used as nuclear fuel. Despite the different size of the total resources of thorium and uranium, both of these resources are similarly distributed around the world. Nearly 74,5% of Th resources and 74% of U resources are concentrated in 16 countries. In some of them – in Egypt, Turkey, Finland, Venezuela, Norway, United States, Sweden, India and Brazil – occur greater resources of thorium than uranium. On the other hand, Denmark (Greenland), China, South Africa, Australia, Russia, Canada and Kazakhstan have smaller thorium resources. The thorium occurrences in Poland have no economic significance.

Słowa kluczowe: surowiec energetyczny, zasoby toru, zasoby uranu

Keywords: energy resource, thorium resources, uranium resources