SITG > Projects > T > Technologie wydobycia i odzysku metali z konkrecji polimetalicznych zalegających na dnie oceanów

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł; inż. Aleksander Brożyna

W związku z wyczerpywaniem się lądowych zasobów kopalin, a zwłaszcza niektórych surowców metalicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarczego, wstępnie rozpoznane na dnie oceanów polimetaliczne konkrecje coraz częściej traktowane są jako potencjalne źródło różnych metali. Bardzo duże głębokości zalegania, możliwość występowania bardzo niekorzystnych warunków pogodowych, falowanie, prądy morskie oraz duże odległości od lądów powodują, że przemysłowe wydobycie konkrecji jest trudnym technicznie i bardzo kosztownym przedsięwzięciem. W artykule przedstawiono podstawowe możliwe sposoby wydobycia konkrecji polimetalicznych, technologie odzysku metali z tego typu złóż, a także zagrożenia wynikające z eksploatacji

Technologies of extraction and recovery of metals from polymetalic nodules lying at the bottom of oceans

Due to the depletion of land mineral resources, especially some metallic raw materials necessary for the economic development of mankind, the polymetalic nodules initially recognized at the bottom of the oceans are increasingly treated as a potential source of various metals. Very large depth of occurrence, the possibility of bad weather, waves, ocean currents and large distance from landmasses make commercial production of nodules a technically complicated and very expensive business. This paper presents the basic methods of mining of polymetalic nodules, methods of metal recovery from this type of deposits as well as the hazards resulting from the exploitation

Słowa kluczowe :zasoby kopalin, konkrecje polimetaliczne, eksploatacja, odzysk, zagrożenia

Keywords: mineral resources, polymetalic nodules, exploitation, recovery, hazards