SITG > Projects > S > Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowo- -środowiskowe w odniesieniu do eksploatacji metodą podziemnego zgazowania

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Marek Nieć; dr inż. Jerzy Górecki; dr inż. Edyta Sermet; dr inż. Jarosław Chećko

Ewidencjonowane w Polsce zasoby geologiczne złóż węgla kamiennego i brunatnego są bardzo duże. Istnieje jednak szereg ograniczeń dla wykorzystania złóż węgli przy zastosowaniu podziemnego zgazowania węgla (PZW). Są to miąższość pokładu/ złoża, warunki hydrogeologiczne złoża i jego otoczenia, rodzaj, budowa i grubość nadkładu, tektonika, budowa wewnętrzna złoża (ciągłość, przerosty skał płonnych itp.). Efektem gazyfikacji są m.in. toksyczne produkty ciekłe i gazowe. Ich emisja do środowiska może powodować skażenia np. wód podziemnych, a także poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego (np. migracja CO, CH4). Innymi negatywnymi zjawiskami mogą być deformacje i osiadanie powierzchni terenu

State of the resources base of coal in Poland and deposit and environmental problems in relation to the underground coal gasification process

Registered geological resources of hard coal and lignite deposits are very large in Poland. However there are lots of limits to the use of coal deposits by applying the underground coal gasification (UCG). These are: seam or deposit thickness, hydrogeological conditions of the deposit and its environment, type, structure and thickness of the overburden, tectonics, structure of the deposit. The overburden increased permeability and subsidence, gas (CO, CO2, H2) and organic pyrolysis products emission, possible water and air contamination are the main negative events related to underground coal gasification

Słowa kluczowe :złoża węgla kamiennego, złoża węgla brunatnego, podziemne zgazowanie węgla (PZW), złożowo-środowiskowe warunki stosowania PZW

Keywords: hard coal deposits, brown coal deposits, underground coal gasification (UCG), deposit and environmental conditions for the UCG application