SITG > Projects > S > Skarby kartografii i mapa Hindenberga

Autorstwa: Andrzej Kowalski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1, styczeń – marzec 2022 r., strony 48 – 57.

W artykule przedstawiono w syntetyczny sposób rozwój kartografii, w szczególności map, które miały istotne znaczenie dla jej rozwoju. Drugim -zasadniczym – celem artykułu jest prezentacja Mapy Hindenberga z 1636r., która została w profesjonalny sposób odnowiona, jej wersja cyfrowa. Po dokonanej konserwacji została wpisana na listę UNESCO, jako zabytek wysokiej klasy. W trzeciej części artykułu nawiązano do starych map górniczych, które oprócz ich formy, nadal mają podstawowe znaczenie dla oceny przydatności terenów pogórniczych do zagospodarowania

Cartography treasures and hindenberg map

The article presents the development of the cartography in a compact way and especially maps which have had significance for the development of the cartography. The second primarily aim of the article is a presentation of Hindenberg map from 1636 which was professionally renovated as a digital version. After renovation process it was entered on the UNESCO World Heritage List as a high standard antique. The third part of the article is focused on old mining maps which despite of a form, still have basically importance for an evaluation of post-mining areas to land development.

Słowa kluczowe: historia kartografii, mapa Hindenberga, mapy górnicze

Keywords: history of cartography, Hindenberg map, mining maps