SITG > Projects > R > Renowacja górnicza komory Jezioro Wessel na poziomie III Kopalni Soli ,,Wieliczka” S.A

Autorstwa:dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn; inż. Wiesław Wiewiórka

Zabytkowe wyrobiska Kopalni Soli ,,Wieliczka” S.A. wymagają prowadzenia zabiegów renowacyjnych. Prace te są wykonywane metodami robót górniczych i mają na celu poprawę stanu górniczego wyrobiska oraz zapewnienie maksymalnych warunków bezpieczeństwa przy równoczesnym zachowaniu wartości historycznych i konserwatorskich. Proces projektowania określonych zabiegów renowacyjnych wymaga uwzględnienia istotnych warunków występujących w wyrobisku oraz jego otoczeniu. W artykule przedstawiono projektowany sposób renowacji górniczej zabytkowej komory Jezioro Wessel w aspekcie historii komory, prowadzonych prac zabezpieczających, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w komorze i jej otoczeniu. Istotne dla wypracowania sposobu renowacji komory było uwzględnienie aktualnego stanu technicznego wyrobiska oraz analiza geomechaniczna

Mining renovation of the Wessel Lake Chamber on Level II of the “Wieliczka” Salt Mine S.A

The historic excavations of the “Wieliczka” Salt Mine S.A. require renovation procedures. The works are performed with the application of mining works methods and aim at improving the condition of a mining excavation and providing the highest safety conditions while simultaneously preserving historic and conservational qualities. The process of designing individual renovation procedures requires a consideration of the essential conditions present in the excavation and its environs. This paper presents the designed form of mining renovation of the historic Wessel Lake Chamber in the aspects of the chamber’s history, conducted securing works, its geological structure and the hydrogeological conditions in the chamber and its surroundings. The current technical status of the excavation and geomechanical analysis were considered while developing the chamber renovation program

Słowa kluczowe :wyrobiska zabytkowe, analiza geomechaniczna, zabezpieczenie komory

Keywords: historic excavations, geomechanical analysis, securing the chamber