SITG > Projects > P > Porównanie stosowania kolejek podwieszonych o napędzie akumulatorowym z kolejkami spalinowymi w podziemnych kopalniach węgla kamiennego

Autorstwa: Nikodem Szlązak; Marek Korzec
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 4, październik – grudzień 2022 r., strony 36 – 44.

Transport materiałów oraz załogi stanowi ważne ogniwo w procesie produkcyjnym w każdym podziemnym zakładzie górniczym.
Pogarszające się warunki klimatyczne związane głównie ze zwiększającą się głębokością eksploatacji oraz obecnością maszyn zmuszają do poszukiwania rozwiązań poprawiających sytuację. Istotnym czynnikiem pogarszającym warunki pracy są także substancje szkodliwe wydzielające się wraz ze spalinami z pracujących silników zasilanych olejem napędowym. W celu utrzymania stężeń gazów na odpowiednim poziomie bardzo często trzeba doprowadzić do miejsc ich pracy powietrze w ilości przekraczającej inne wymagania. Sposobem na rozwiązanie tych problemów może być zastąpienie kolejek podwieszonych spalinowych nowymi rozwiązaniami o napędzie elektrycznym, zasilanymi akumulatorowo. W artykule przeprowadzono analizę spalin kolejek pracujących w kopalni węgla kamiennego oraz określono wymagane strumienie powietrza pozwalające na utrzymanie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych. Przeprowadzono także analizę porównawczą warunków klimatycznych w drążonym wyrobisku chodnikowym, uwzględniając funkcjonowanie wyrobiska z pracą kolejki spalinowej oraz pracą kolejki elektrycznej. Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać przyrosty ciepła w wyrobisku spowodowane pracą obu rozwiązań kolejek. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że stosowanie kolejek elektrycznych może w istotny sposób przyczynić się do poprawy warunków pracy w wyrobiskach.

Comparison of using suspended monorails powered by internal combustion engines with electrically battery-powered monorails in hard coal mines

Materials and mine staff transportation is necessary during production process in underground mines. Worsening climatic conditions, related to the mining depth and the  usage of machines, force us to look for solutions to improve the situation.
Another essential factor connected with underground working conditions is harmful substances and exhaust fumes emitted from Diesel engines. For maintaining the gas concentration at the appropriate level it is necessary to supply air in quantities exceeding other requirements. Possible way to solve the problems is replacing suspended monorails powered by internal combustion engines with new solutions of electrically battery-powered monorails. In the article were performed the analyzes of the exhaust gas parameters from monorail locomotives operating in a hard coal mine and determines the required airflow to maintain permissible concentrations of harmful gases. I was also done a comparative analysis of climatic conditions in the development heading, considering the roadway’s functioning with and without using Diesel or electric monorail.
The obtained results showed that using electric monorails could significantly improve working conditions.

Słowa kluczowe: górnictwo podziemne, warunki klimatyczne, stężenie gazów, strumień powietrza, kolejka podwieszona, maszyna elektryczna

Keywords: underground mining, climatic conditions, gas concentration, airflow, suspended monorail, electric battery-powered monorails