SITG > Projects > J > Jak rozpocząć odkrywkową działalność górniczą – droga od koncesji do planu ruchu

Autorstwa:dr Miranda Ptak; prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

Uruchomienie odkrywkowej działalności górniczej poprzedzone jest wieloma procedurami administracyjnymi. Artykuł opisuje poszczególne etapy procedury planowania przestrzennego, w szczególności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których celem jest wprowadzenie inwestycji górniczych do dokumentów planistycznych. W dalszej kolejności przedstawione zostały możliwe scenariusze postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji środowiskowej. Jak wynika z analizy, to właśnie zagospodarowanie przestrzenne i uwarunkowania środowiskowe powodują, że wiele planowanych inwestycji nie może być realizowanych lub czas ich rozpoczęcia znacznie się wydłuża. Ostatnie części artykułu dotyczą postępowania koncesyjnego oraz postępowania w sprawie decyzji zatwierdzającej plan ruchu

How to start the surface mining activity – the roadmap from license to mining operation plan

Start-up of mining activity is preceded by a lot of administrative procedures. This paper describes several stages of spatial planning procedures, especially the changes in the community land use planning and the local land management plan whose aim is to introduce mining investments to this documents. Then the possible proceeding scenarios for environmental impact assessment and obtaining the environmental decision. As shown in the analysis, it is land use planning and environmental conditions which cause that many mining investment can not be implemented or that the implementation time extends. The last part of the paper concerns the license for mining and proceedings on approving a decision of mining plant operation plan

Słowa kluczowe :górnictwo, prawo geologiczne i górnicze, procedury planistyczne, postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej, plany ruchu

Keywords: mining, mining and geological law, municipal planning, proceedings on environmental decision, mining plant operation plan