SITG > Projects > I > Identyfikacja scenariuszy powstania awarii w procesie PZW metodą szybową

Autorstwa:dr inż. Alicja Krzemień; dr inż. Adam Duda; dr inż. Aleksandra Koteras

W artykule przedstawiono najważniejsze scenariusze powstania awarii w procesie podziemnego zgazowania węgla (proces PZW) metodą szybową. Opracowanie scenariuszy zostało poprzedzone identyfikacją zagrożeń występujących w trakcie normalnej pracy georeaktora oraz w stanie awaryjnym jego pracy. W tym celu dokonano przeglądu światowej literatury z tego zakresu oraz wykorzystano wiedzę zdobytą w ramach projektów HUGE i HUGE 2, jakie Główny Instytut Górnictwa prowadził w Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, a także w ramach Projektu Strategicznego NCBiR pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”. Identyfikacja zagrożeń, czyli czynników niebezpiecznych i szkodliwych, które mają potencjał do generowania zdarzeń niebezpiecznych, pozwoliła na tworzenie scenariuszy wydarzeń możliwych do zaistnienia w trakcie prowadzenia podziemnego zgazowania metodą szybową, istotnych dla bezpiecznego funkcjonowania instalacji PZW

Identification of scenarios of failure occurrence in the UCG process by the use of shaft method

This paper presents the most important failure scenarios for the underground coal gasification process (UCG process) by use of the shaft method. In order to develop failure scenarios, hazards that may have the potential to generate dangerous events have been identified during normal operating conditions and failure conditions of a georeactor. For this identification the authors used information and knowledge gained from HUGE, HUGE 2 projects, as well as during the implementation of the Strategic Project of the National Research and Development Center called: “Development of coal gasification technology for high production of fuels and electricity“. The undertaken research allowed to develop possible failure scenarios during the UCG process by use of the shaft method, essential for safe operation of the UCG installation

Słowa kluczowe :podziemne zgazowanie węgla, ocena ryzyka instalacji przemysłowej, identyfikacja zagrożeń

Keywords: underground coal gasification, risk analysis of an industrial facility, hazard identification