SITG > Projects > G > Górnictwo pozaziemskie w Polsce

Autorstwa: Tadeusz A. Przylibski; Katarzyna Łuszczek; Konrad Blutstein; Mateusz Szczęśniewicz; Dominika Ciapka
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 3, lipiec-wrzesień 2022 r., strony 17 – 24.

Autorzy przedstawili aktualny na połowę 2022 roku stan szeroko rozumianego górnictwa pozaziemskiego w Polsce. Analiza autorów objęła wszelkie inicjatywy, projekty i badania, które dotyczą różnych aspektów eksploracji pozaziemskich ciał Układu Słonecznego pod kątem rozpoznania i wykorzystania znajdujących się na nich złóż różnorodnych surowców. W Polsce mamy obecnie wiele możliwości rozwoju sektora górnictwa pozaziemskiego. Sytuacja ta jednak w najbliższym czasie będzie się pogarszać, jeśli nie zostaną stworzone warunki do rozwoju tej dziedziny wiedzy i przemysłu. Oczywiście istotne jest zainwestowanie odpowiednich środków finansowych, ale także wykreowanie odpowiedniej polityki rozwoju i podjęcie kompleksowych działań sprzyjających rozwojowi dydaktyki i nauki w zakresie górnictwa i górnictwa pozaziemskiego. Równie istotne jest także wspieranie, a najlepiej realizowanie spójnej koncepcji rozwoju górnictwa pozaziemskiego, jako bardzo istotnej części przemysłu sektora kosmicznego.

Extraterrestrial mining in poland

The Authors presented the current state of the broadly understood extraterrestrial mining in Poland in mid-2022. The authors’ analysis covered all initiatives, projects and research that relate to various aspects of the Solar System’s extraterrestrial bodies exploration in terms of the identification and use of various raw materials on them. Currently we have many opportunities for the development of the extraterrestrial mining sector in Poland. However, this situation will deteriorate in the near future, if the conditions for the development of this field of knowledge and industry are not created. Of course, it is crucial to invest appropriate funds, but also to create an appropriate development policy and undertake comprehensive activities conducive to the development of teaching and science in the field of mining and extraterrestrial mining. It is also equally important to support, and preferably implement, a coherent concept for the development of extraterrestrial mining as a significant part of the space sector industry

Słowa kluczowe: surowce pozaziemskie, górnictwo, górnictwo pozaziemskie, górnictwo kosmiczne, planetoidy, Księżyc, Mars

Keywords: Extraterrestrial resources, mining, extraterrestrial mining, space mining, asteroids, Moon, Mars