SITG > Projects > P > DYSKUSJE – POLEMIKI Niektóre problemy związane ze zmniejszaniem produkcji węgla kamiennego

Autorstwa: mgr Zdzisław Doszla
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 7-9, lipiec-wrzesień 2021 r., strony 44 – 48.

Górnictwo węgla kamiennego od szeregu lat jest w dramatycznej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Na skutek nieuchronnych, uzasadnionych działań proekologicznych sterowanych przez Państwo, branża ta, zgodnie z programem rządowym, jest likwidowana. W artykule wskazano na wynikające z tego główne problemy i skutki, zwłaszcza wynikające ze zmniejszania produkcji węgla kamiennego oraz stopniowego zanikania zdolności produkcyjnej kopalń. Uwypuklono przy tym nieuchronny, wynikający z tego wzrost jednostkowych kosztów względnie stałych produkcji węgla. Podkreślono, że powoduje to w konsekwencji niezależne od górnictwa, znaczne pogarszanie się jego rentowności oraz konkurencyjności cen polskiego węgla na rynkach handlowych.
Z uwagi na to, że likwidacja górnictwa węgla kamiennego wynika z decyzji rządu, wyrażono w artykule przekonanie, że skutki finansowe tej likwidacji obciążać powinny sukcesywnie budżet Państwa. W artykule krytycznie odniesiono się do importu węgla kamiennego, zwłaszcza do jego niekontrolowanego wpływu na poziom krajowej produkcji tego surowca. Poruszono też inne, wybrane zagadnienia związane z tematem artykułu, w tym teoretyczne aspekty rentowności kopalń węgla kamiennego. W zakończeniu przedstawiono wnioski wynikające z prezentowanych poglądów.

Some problems related to hard coal production decrease

The hard coal mining has been in a dramatic economic and financial situation for a number of years. As a result of inevitable, legitimate pro-ecological activities controlled by the state, this industry is being liquidated in accordance with the government programme. The article indicates the main problems and effects resulting therefrom, especially those resulting from the reduction of hard coal production and the gradual disappearance of the production capacity of mines. The resulting unit relatively fixed cost increase of coal production was pointed out as unavoidable. It was stressed, that it causes as a result, independently of the mining industry, a significant deterioration of its profitability and price competitiveness of Polish coal trading markets. Due to the fact that the liquidation of the hard coal mining industry results from the government’s decision, there was an opinion expressed in the article, that the financial consequences of this liquidation should gradually burden the state budget. The article critically addresses the import of hard coal, especially its uncontrolled impact on the level of domestic production of this raw material. Other selected issues related to the topic of the article were also presented, including theoretical aspects of profitability of hard coal mines. Conclusions resulting from the presented views are shown in the end.

Słowa kluczowe: rentowność kopalń, zdolność wydobywcza, koszty względnie stałe, skutki likwidacji kopalń, import węgla kamiennego

Keywords: profitability of mines, mining capacity, relatively fixed costs, effects of mine decommissioning, hard coal import