SITG > Projects > D > Dobór instalacji lutniowej jako środek do zmniejszenia kosztów przewietrzania drążonych wyrobisk górniczych

Autorstwa:dr Józef Knechtel

Rozpatruje się lutniociągi zbudowane z lutni elastycznych przeznaczone do wentylacji tłoczącej. Analizowano wpływ średnicy oraz jakości uszczelnienia lutniociągu na jego sprawność i opór aerodynamiczny. Zwrócono uwagę na zapotrzebowanie energii do przewietrzania drążonych wyrobisk. Z kolei wybrano 44 funkcjonujące na dole kopalni lutniociągi o jakości uszczelnienia gorszej od zadowalającej. Obliczono wartości dobowego zapotrzebowania na energię do przewietrzania tych wyrobisk dla stanu aktualnego i dla stanu charakteryzującego zadowalającą jakość uszczelnienia. Dokonano oceny oszczędności, jaką można uzyskać poprawiając jakość uszczelnienia lutniociągu

Selection of air-duct ventilation system as a means to reduce ventilation costs of the driven workings

This paper presents air-duct lines made of flexible air pipes, intended for the forced ventilation system. The influence of diameter and the air-tightness of a duct line on its efficiency and aerodynamic resistance was investigated. Attention was drawn to the energy demand for ventilation of the workings being driven. While operating in underground coal mines, 44 duct lines of the air-tightness were selected. The values of daily energy demand for ventilation of those workings were calculated both for the current state and the state characterizing satisfactory level of the air-tightness. Cost savings that can be achieved by improving the air-tightness of a duct line were assessed

Słowa kluczowe :wentylacja odrębna, opór aerodynamiczny lutniociągu, sprawność lutniociągu, współczynnik wymiany masy, koszty przewietrzania

Keywords: auxiliary ventilation, aerodynamic resistance of air-duct, efficiency of air-duct, mass exchange coefficient, ventilation costs