SITG > Projects > C > Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego

Autorstwa:dr inż. Barbara Kowal;) dr inż. Dominik Kowal

Artykuł dotyczy koncepcji zarządzania wartością, która zakłada, iż strategicznym, długookresowym celem działalności przedsiębiorstwa jest tworzenie oraz maksymalizacja majątku właścicieli. W metodologii zarządzania wartości przedsiębiorstwa istotne miejsce zajmują czynniki wzrostu wartości. Wszelkie decyzje zarówno strategiczne, jak i operacyjne powinny być podejmowane poprzez koncentrację procesu decyzyjnego na kluczowych czynnikach kształtujących wartość. W artykule zwrócono uwagę na rolę i znaczenie identyfikacji kluczowych, przedmiotowych czynników, jak i procesowego podejścia do zarządzania, co w połączeniu pozwala ukierunkować przedsiębiorstwo na wzrost jego wartości dla akcjonariuszy

Factors affecting the value of a coal mine company

This paper refers to the concept of value management. It assumes that the strategic long-term goal of the company is to create and maximize the wealth of the owners. The raising factors occupy an important place in the methodology of enterprise value management. The authors pay attention to the role and importance of identifying the key subject factors, as well as the process approach to management which allows to maximize the real value for shareholders

Słowa kluczowe :zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, czynniki kreowania wartości, przedsiębiorstwo górnicze, determinanty wartości, nośniki wartości, łańcuch wartości, podejście procesowe

Keywords: Value Based Management, factors of value creation, mining company, value factors, value carriers, value chain, process approach