SITG > Projects > B > Badania i rozwój nauki skuteczną drogą do poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach

Autorstwa: mgr inż. Zbigniew Rawicki; mgr inż. Dariusz Katan

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Zaprezentowano obszar działania tej instytucji w świetle prowadzonych programów badawczych. Omówiono genezę zainicjowania strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, bieżący (na miesiąc październik 2014 r.) stan realizacji zadań badawczych, prowadzonych w ramach tego projektu oraz oczekiwane rezultaty. Przytoczono najważniejsze produkty końcowe, osiągnięte w zakończonych dotychczas zadaniach. Przybliżono także, w sposób ogólny, zasady nadzorowania realizacji poszczególnych zadań badawczych. W podsumowaniu podkreślono istotę strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” w kontekście adaptacji produktów finalnych poszczególnych zadań i projektów badawczych do przepisów wykonawczych z zakresu prowadzenia ruchu zakładów górniczych

Research and development of science for improvement of work safety in mines

This paper presents basic information on functioning of the National Center of Research and Development in Warsaw. It describes the field of action of this institution in the light of the conducted research projects. The origin of the strategic research project “The improvement of work safety in mines” was described, the current (for November 2014) state of running research tasks, conducted in the framework of this project highlighted and the anticipated results determined. The most important end products finalized as part of the so far completed tasks were described. Also a general view of the supervising procedures for the realization of research tasks was mentioned. The conclusions place emphasis on the substance of the strategic project “The improvement of work safety in mines” in the context of adjusting the final products, resulting from particular tasks and research projects, to the executive orders in the field of running mining plant operations

Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, zapalenia i wybuchy metanu, wnioski komisji powypadkowych, zadania i projekty badawcze

Keywords: methane hazard, ignitions and explosions of methane, results of the accident compensation commission