SITG > Projects > A > Analiza utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych w długim okresie

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk; dr hab. inż. Piotr Małkowski; prof. AGH, dr inż. Zbigniew Niedbalski
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1, styczeń 2015r., strony 53 – 60.

W artykule przedstawiono przykłady obserwacji wyrobisk korytarzowych wykonywanych w górotworze karbońskim w różnych warunkach stropowych, dla których testowano różne schematy obudowy. Obserwacje takie wykonywano nawet przez okres kilku lat. Wykonywane pomiary pozwoliły na ocenę intensywności ruchów górotworu wokół wyrobiska, a także na oszacowanie granicznego czasu intensywnych przemieszczeń skał wokół niego. Na podstawie pomiarów można wskazać pewne warunki naturalne i techniczne, które sprzyjają utracie stateczności wyrobiska oraz ocenić skuteczność wybranych schematów obudowy dla przeciwdziałania zagrożeniu zawałowemu w warunkach górotworu karbońskiego

Analysis of maintaining the stability of dog headings in the long-term

This paper presents the examples of observations of dog headings driven in Carboniferous rock mass in different roof conditions for which different schemes of housing were tested. Such observations were performed during a period of up to several years. The measurements allowed to evaluate the intensity of rock mass movements in the surroundings of a dog heading as well as to estimate the boundary time of the intense rock movements around it. The measurements allow to indicate certain natural and technical conditions which favour the loss of the stability of a dog heading as well as to assess the efficiency of the selected housing schemes in order to meet the threat of caving in the conditions of Carboniferous rock mass

Słowa kluczowe: stateczność wyrobisk korytarzowych, monitoring wyrobisk górniczych, skuteczność schematów obudowy

Keywords: stability of dog headings, observations of mining excavations, efficiency of housing schemes