SITG > Projects > A > Analiza poprawy płynności transportu poziomego na przykładzie Zakładu Górniczego „Sobieski”

Autorstwa: dr hab. inż. prof. nadzw. Waldemar Korzeniowski, mgr inż. Radosław Waloski
Opublikowano:  “Przegląd Górniczy” nr 5, maj 2014r., strony 72 – 79.

Wykorzystując doświadczenia kopalni „Sobieski” związane ze zróżnicowaniem środków transportu poziomego w technologii eksploatacji węgla kamiennego, podjęto próbę zmodyfikowania wyposażenia technicznego. Wskazano miejsca krytyczne w obecnie istniejącej infrastrukturze, decydujące o stosunkowo długim czasie przemieszczania ludzi i materiałów do miejsc przeznaczenia i zaproponowano wprowadzenie alternatywnych środków transportu. Efektem wykonanej analizy jest uświadomienie możliwości istotnych oszczędności wynikających z wyeliminowania przeładunku materiałów i skrócenia czasu dotarcia załogi do miejsc pracy

Analysis of the possibility to improve the continuity of horizontal transportation on the basis of “Sobieski” hard coal mine

Using the experience of “Sobieski” coal mine in diversification of horizontal means of transportation used in coal exploitation technology, the authors suggested a modification of the technical equipment. They identified critical points in the currently existing infrastructure, crucial for a relatively long time, the movement of people and materials to their destinations, and proposed the introduction of alternative means of transportation. The result of the analysis is to realize the possibility of significant savings resulting from the elimination of materials, reloading and shorten the time for the crew to reach their working places

Słowa kluczowe: eksploatacja górnicza, uszkodzenia budynków, analiza numeryczna, transzeje

Keywords: mining exploitation, damages of buildings, numerical analysis, trenches