SITG > Projects > A > Adaptacja sejsmicznych norm projektowania konstrukcji do ujęcia wpływu wstrząsów górniczych na budowle

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty, dr inż. Seweryn Kokot
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 6, czerwiec 2014r., strony 72 – 77.

W artykule przedstawiono metodykę adaptacji klasycznych norm projektowania antysejsmicznego do projektowania budowli na wstrząsy górnicze. Szczegółowo opisano aktualną postać adaptacji europejskiej normy sejsmicznej Eurokod 8 do projektowania budowli narażonych w okresie eksploatacji na działanie wstrząsów górniczych na terenie LGOM oraz podano algorytm stosownego podejścia do celów projektowania w specjalnie zaplanowanych strefach sejsmicznych LGOM. Powiązanie prognozowanej intensywności wstrząsów górniczych z projektowymi przyspieszeniami podłoża rozwiązano, zakładając poziomą składową prędkości drgań gruntu jako najlepszy parametr intensywności ruchu wstrząsów górniczych. Jako kryterium ekwiwalentnej intensywności wstrząsów górniczych o zadanym poziomie prędkości podłoża i wymuszeń sejsmicznych o zadanym projektowym przyspieszeniu przyjęto założenie o tych samych względnych przemieszczeniach oscylatorów (budowli) poddanych wstrząsom górniczym i wymuszeniom zgodnym z Eurokodem 8. Założenie to zgodne jest z nowoczesną metodologią w projektowaniu budowli na wpływy sejsmiczne, będącą tzw. podejściem przemieszczeniowym

Adaptation of seismic civil engineering standards to the design of structures under the excitations from mine tremors

This paper presents a methodology of adaptation of the classic, seismic and civil engineering standards to the design of structures subjected to mine tremors. Actual form of adaptation of the European Seismic Code Eurocode 8 for this purpose, and the special algorithm for choosing a suitable approach for planning in the special LGOM seismic zones, were presented in detail. The forecasted tremor intensity is linked with the designed seismic acceleration, assuming that the horizontal velocity is the best parameter of the mining tremor intensity. An approach of the same oscillator (building) displacements and the design (Eurocode 8) displacements was taken. It corresponds to the modern approach of seismic structural design (so called displacement approach)

Słowa kluczowe:dynamika budowli, wstrząsy górnicze, metoda spektrum odpowiedzi, projektowanie budowli, Eurokod 8

Keywords: dynamics of structures, mine tremors, response spectrum method, design of structures, Eurocode 8