SITG > Projects > P > POLEMIKI – DYSKUSJE „QUO VADIS” polskie górnictwo?

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 1-3, styczeń-marzec 2021 r., strony 7 – 13.

W 2000 roku w Biuletynie Informacyjnym Pracowników AGH ukazał się artykuł mojego autorstwa na temat stanu polskiego górnictwa oraz perspektyw jego rozwoju. Artykuł ten był wówczas wywołany niepochlebnymi opiniami na temat krajowego górnictwa, zwłaszcza górnictwa węglowego, któremu wieszczono rychły upadek. Minęło dwadzieścia lat od tamtego czasu i ponownie nasiliły się ataki na górnictwo, często wypowiadane lub pisane przez osoby niekompetentne, nierozumiejące roli górnictwa w gospodarce narodowej Polski. Przecież górnictwo to nie tylko eksploatacja złóż węgla kamiennego, czy też brunatnego. Polski przemysł górniczy zapewnia bowiem pozyskiwanie surowców energetycznych (gazowych, ciekłych i stałych), rud metali, surowców chemicznych i skalnych. Bez ich dostępności nie jest dzisiaj możliwy szybki i zrównoważony rozwój gospodarki. Nasz kraj posiada wiele złóż surowców mineralnych, w tym o znaczeniu strategicznym i błędne, nietrafione decyzje prowadzące do likwidacji górnictwa mogą spowodować nieodwracalne szkody. W tym przeglądowym i popularyzatorskim artykule została przedstawiona sytuacja górnictwa w 2020 roku, a więc 20 lat po wspomnianym artykule. Pokazano, które z postawionych wtedy prognoz się sprawdziły, a które nie. Ponadto, przedstawiono prognozę rozwoju polskiego górnictwa na następnych 20-30 lat. Mam nadzieję, że artykuł ten przyniesie pozytywny odzew i zachęci krajowe środowiska górnicze do bardziej aktywnej obrony przyszłości tej ważnej gałęzi polskiej gospodarki.

„QUO VADIS” Polish mining?

Back in 2000, my paper on the condition of Polish mining and the prospects for its development was published in the ‘AGH UST Bulletin’. The publication was a kind of a polemic triggered by earlier unfavorable opinions about domestic mining, especially coal mining, foreseeing its rapid and inevitable collapse. Two decades have passed since then and we are experiencing a sort of déjà vu, since the attacks on mining have intensified again, often articulated or published by incompetent people who fail to understand the role of mining in the national economy of Poland. After all, mining is not only about the exploitation of coal or lignite deposits. In fact, Polish mining industry ensures energy resources (gaseous, liquid and solid), metal ores, chemical or rock raw materials. Without them, rapid and sustainable economic development is not possible nowadays. Our country possesses numerous mineral deposits, including those of highest strategic importance, hence misguided decisions leading to the decommissioning of mining can cause irreparable damage in the future. This review and popularizing paper presents the condition and prospects of mining in 2020, i.e. 20 years after the publication mentioned above. It shows which of the predictions made at the time proved valid and which did not. In addition, a forecast of the development of Polish mining for the next two or three decades is presented. I hope that this paper will bring a positive response and encourage the mining communities in Poland to defend the future of this important sector of the Polish economy more actively.

Słowa kluczowe: węgiel, polemiki i dyskusje

Keywords: coal, discussion