SITG > Projects > T > Tu kiedyś wydobywało się węgiel – kopalnia Morcinek

Autorstwa: Jerzy Dudała
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 11-12, listopad-grudzień 2021 r., strony 35 – 37.

Obszar górniczy KWK „Morcinek” zlokalizowany pomiędzy Cieszynem a KWK „Zofiówka” był rozpoznawany od drugiej połowy XX w. Dokumentacja, na podstawie której podjęto decyzję o budowie kopalni węgla koksującego pochodzi z 1962 roku. Budowę kopalni rozpoczęto w 1977 roku. Pierwsze tony węgla wydobyto w końcu 1984 roku. Złoże „Morcinek” było na bieżąco dokumentowane. Wyniki badań wykazały, że warunki geologiczno-górnicze są w tym rejonie GZW niekorzystne. Skomplikowana budowa geologiczna, wysoka zawartość metanu i wysokie temperatury były powodem, mimo dobrej jakości węgla koksowego, permanentnej nierentowności, co doprowadziło do defitywnego zakończenia eksploatacji w 1998 roku. Prace dokumentacyjne złoża metanu jako kopaliny towarzyszącej kontynuowano, a ich efektem było udokumentowanie zasobów gazu ziemnego w złożu „Kaczyce I”, które powoli jest przygotowywane do rozpoczęcia eksploatacji.

Coal once mined here - the Morcinek mine

The mining area of KWK “Morcinek” located between Cieszyn and KWK “Zofiówka” has been recognized since the second half of the 20th century. The documentation on the basis of which the decision to build a coking coal mine was made comes from 1962. The construction of the mine began in 1977. The first tons of coal were mined at the end of 1984. The “Morcinek” deposits was documented on an ongoing basis. The research results showed that the geological and mining conditions are unfavorable in this region of the USCB. Complicated geological structure, high methane content and high temperatures were the reason, despite the good quality of coking coal, to be permanently unprofitable, which led to the defective end of exploitation in 1998. Documentation work on the methane deposit as an accompanying mineral was continued, and its effect was to document the natural gas resources in the „Kaczyce I” deposit.

Słowa kluczowe: rozpoznanie złoża węgla, budowa kopalni, likwidacja, rozpoznanie złoża gazu ziemnego

Keywords: coal deposit research, mine construction and decommissioning, natural gas exploration