SITG > Projects > O > Obudowa stosowana w wyrobiskach przygotowawczych w zagłębiu Cam Pha w Wietnamie

Autorstwa: mgr inż. Hoang Do Van
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 07, lipiec 2020 r., strony 18 – 25.

Zagłębie Cam Pha to największe zagłębie węglowe w Wietnamie, zlokalizowane w prowincji Quang Ninh, z sześcioma dużymi kopalniami podziemnymi: Khe Cham, Mong Duong, Thong Nhat, Duong Huy, Ha Long i Quang Hanh. Obecnie, złoże antracytu eksploatowane jest przeważnie metodą podziemną w Quang Ninh. Wydobycie węgla z podziemnych kopalń w rejonie Quang Ninh stopniowo wzrasta i według przewidywań będzie stanowić około 75 % całkowitej produkcji węgla w 2030 roku.
Dotychczas, długość drążonych rocznie wyrobisk przygotowawczych w kopalniach podziemnych w zagłębiu Cam Pha wynosi około 90÷150 km, z czego 84% jest zabezpieczonych stalową obudową odrzwiową podatną wykonaną głównie z kształtownika typu SWP. Jednocześnie w ostatnich latach średnia długość wyrobisk przebudowanych w kopalniach w zagłębiu Cam Pha stanowi około 30% długości wyrobisk drążonych. Głównie spowodowane to jest utratą stateczności obudowy. Pociąga to za sobą znaczne koszty materiałowe oraz koszty robocizny wymiany uszkodzonych elementów, a także zakłóca ciągłość prac górniczych. Prowadzone są prace w kierunku zidentyfikowania przyczyny utraty stateczności wyrobisk korytarzowych oraz oceny możliwości zastosowania innych typów obudów odrzwiowych, dostosowanych do warunków geologiczno-górniczych zagłębia Cam Pha. W artykule przedstawiono także obecnie stosowaną obudowę wyrobisk przygotowawczych w kopalniach w Wietnamie.

Support applied in the Underground workings in the Cam Pha coal basin in Vietnam

Cam Pha is the largest coal basin of Vietnam, located in the Quang Ninh province, with 6 underground mines: Khe Cham, Mong Duong, Thong Nhat, Duong Huy, Ha Long and Quang Hanh. Curently, coal is exploited mainly by underground method w Quang Ninh. Coal production from the underground mines is gradually increasing and it is expected to constitute about 75% of the country’s total coal production in 2030. This involves an increase in the number and length of underground workings. So far, the yearly length of underground workings driven in underground mines in the Cam Pha basin is roughly 90÷150 km. About 84 % of these underground workings are supported by the steel arch support made of SWP profile. In addition, the average length of repaired underground workings in the Cam Pha basin constitutes approximately 30% of the total length driven. The main cause was reported is loss of underground workings stability. This requires significant material and labour costs as well as the cost of replacing damaged elements. Additionally, it disturbs the continuity of the mining operations.
Studies have been carried out to identify the failures in the underground workings and assess possibility of application of different types of steel arch support for geo-mining conditions in the Cam Pha coal basin. This paper also presents actual support that applied in the underground workings in Vietnamese coal mines.

Słowa kluczowe: wietnamskie górnictwo węglowe, obudowa odrzwiowa, stateczność wyrobisk podziemnych

Keywords: Vietnamese Coal Mining, steel arch support, stability of underground workings