SITG > Projects > O > Ocena przepuszczalności skał na podstawie badań sondą aerometryczną

Autorstwa: dr inż. Adam Frolik
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 06, czerwiec 2020 r., strony 35 – 41.

Skały karbońskie złożone z piaskowców, mułowców, iłowców i węgli tworzą ośrodek typu warstwowo-szczelinowatego i o ich zdolności do migracji w nim cieczy lub gazów, czyli przepuszczalności lub współczynniku filtracji decyduje obecność w nich szczelin, a nie porowatość ośrodka. Ocena rzeczywistych własności zbiornika warstwowo szczelinowatego może być zatem dokonana dopiero w badaniach in situ. Jako metodę oznaczenia przepuszczalności oraz współczynnika filtracji skał wykorzystano badania sondą aerometryczną.

Assessment of rock permeability based on an aerometric probe

Carboniferous rocks composed of sandstone, silt, claystone and coals form a stratified-fracture type medium. So their ability to migrate liquids or gases, such as permeability or filtration coefficient, is determined by the presence of fractures in them, not the porosity of the medium. Therefore, the assessment of the actual properties of the stratified-fractured reservoir can only be made by in situ tests. As a method of determining permeability and rock filtration coefficient, an aerometric probe test was used

Słowa kluczowe: skały, przepuszczalność, badanie, urządzenie

Keywords: rock, permeability, testing, device