SITG > Projects > I > Istota zagrożenia metanowego w zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego, w aspekcie planowanego wznowienia wydobycia

Autorstwa: dr inż. Krzysztof Słota; dr inż. Zbigniew Słota; dr inż. Anna Morcinek-Słota
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 05, maj 2020 r., strony 42 – 48.

Zgodnie z Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce na lata 2018-2030 konieczne jest dostosowanie wydobycia do potrzeb rynku. w związku z tym istnieje możliwość ponownego uruchomienia zlikwidowanej kopalni i wydobywanie dobrej jakości węgla kamiennego. Ponowne wznowienie wydobycia wiąże się między innymi z odwodnieniem kopalni, a sama przyszła eksploatacja będzie prowadzona w pokładach metanowych. Zachodzi zatem konieczność analizy zagrożenia metanowego, możliwości zastosowania odmetanowania i zagospodarowania metanu w celach przemysłowych (do produkcji energii i chłodu). W artykule określono zagrożenie metanowe w oparciu o wyniki badań gazowych (m.in. metanonośności, analizy chemizmu gazów pokładowych), wykonanych w otworach wiertniczych oraz w dołowych wyrobiskach korytarzowych jeszcze wtedy, gdy w kopalni prowadzone było wydobycie.

The essence of the methane hazard in the liquidated hard coal mine, in terms of the planned resumption of mining

According to the Programme for the hard coal mining sector in Poland for the years 2018-2030, it is necessary to adapt the extraction to the market needs, therefore it is possible to restart the decommissioned mine and extract good quality hard coal. The resumption of extraction is associated, among other things, with dehydration of the mine and the future exploitation itself will be carried out in methane seams. Therefore, it is necessary to analyze the methane hazard, the possibility of using methane de-methanation and the use of methane for industrial purposes (for energy and cooling production). The article defines the methane hazard on the basis of the results of gas tests (e.g. methane carrying capacity, analysis of the chemistry of the seabed gases) carried out in boreholes and in underground corridor excavations while mining was still being carried out in the mine

Słowa kluczowe: zagrożenie metanowe, likwidowana kopalnia

Keywords: methane hazard, mine in liquidation