SITG > Projects > Z > Zagrożenia naturalne w podziemnym górnictwie węgla w Polsce na tle wybranych krajów europy i świata

Autorstwa: dr inż. Aleksandra Koteras; dr hab. inż. Józef Kabiesz; dr inż. Renata Patyńska

Podziemne górnictwo węgla jest branżą szczególną z punktu widzenia problemów bezpieczeństwa. Warunki geologiczne, występowanie zagrożeń naturalnych oraz specyficzne dla tej branży warunki pracy są powodem wielu wypadków i zdarzeń, które w konsekwencji prowadzić mogą również do poważnych katastrof. W artykule przedstawiono wybrane statystyki dotyczące wpływu zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w kopalniach węgla kamiennego Polski, Chin, USA i Czech. Analiza stanu bezpieczeństwa w podziemnym górnictwie węgla została odniesiona do produkcji węgla w wybranych krajach. Przedmiotem analizy były głównie wypadki śmiertelne spowodowane zagrożeniami naturalnymi. Wskazano na główne problemy w zakresie skutecznej profilaktyki w zwalczaniu zagrożeń naturalnych

Natural hazards in underground coal mining in Poland against the background of the selected European countries and countries of the world

Underground coal mining is a specific branch of industry from the point of view of safety problems. Geological conditions, occurrence of natural hazards and specific working conditions are the causes of many accidents which may result in serious disasters. This paper presents the selected statistics concerning the influence of natural hazards on work safety in hard coal mines in Poland, China, the Czech Republic and the USA. The analysis of safety in underground coal mines was referred to the production of coal in the selected countries. This analysis was conducted for fatalities caused by natural hazards. Essential problems connected with effective prevention against natural hazards were indicated

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, górnicze zagrożenia naturalne, krajowe i światowe statystyki wypadkowości, bezpieczeństwo pracy w podziemnych zakładach górniczych

Keywords: hard coal mining, natural mining hazards, national and global accident rates statistics, safety of work in underground mining plants