SITG > Projects > Z > Zacznijmy w górnictwie węgla kamiennego mierzyć produktywność kopalń Pole miki – dy skusje

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski

Autor nawiązuje do postulatu profesorów Józefa Dubińskiego i Mariana Turka, aby mierzyć i poprawiać w kopalniach węgla kamiennego ich produktywność. Proponuje stosowanie alternatywnego wskaźnika produktywności (WP). Podaje sposób funkcjonowania tego wskaźnika oraz warunki i efekty jego wdrożenia w kopalniach. Zwraca się do WŁAŚCICIELA GÓRNICTWA węgla kamiennego z apelem o powszechne stosowanie proponowanego wskaźnika w kopalniach

Let’s begin to measure the productivity of mines in the mining industry. Polemics – discussion

The author refers to the postulates put forward by professors Józef Dubiński and Marian Turek who assume to measure and improve the productivity in hard coal mines. He proposes an alternative productivity index (PI). He also presents the way of functioning of this index and the conditions and effects of its implementation in mines. He appeals to THE OWNER OF THE MINING INDUSTRY in the field of coal for common application of the proposed index in mines

Słowa kluczowe: górnictwo węgla kamiennego, polemiki, dyskusje, produktywność

Keywords: hard coal mining industry, polemics, discussions, productivity