SITG > Projects > W > Wpływ UHS na stan deformacji i naprężeń w górotworze generowanych eksploatacją rudy miedzi systemem filarowo-komorowym

Autorstwa:dr inż. Janusz Makówka; dr inż. Jacek Myszkowski

W artykule przedstawiono wyniki prac, których celem było określenie wpływu ukierunkowanego hydroszczelinowania skał na zjawiska deformacyjno-naprężeniowe zachodzące w warstwach górotworu nad polem eksploatacji złoża rudy miedzi systemem filarowo-komorowym z ugięciem stropu. Do analiz zastosowano modelowanie numeryczne metodą elementów odrębnych i programu 3DEC. Wykonano model numeryczny oparty na geometrii rzeczywistego oddziału wydobywczego wraz z jego warunkami geologiczno-górniczymi

The impact of directed hydrofracturing on changes in stress and strain in the orogen over the field operation of copper ore with room and pillar system

This paper presents the results of works to determine the impact of directed hydrofracturing of rocks on the changes of stress and strain occurring in the layers of rock mass above the exploitation field of copper ore deposits mined with the room and pillar system with deflection roof. The analyses were performed with the use of numerical modeling with discrete element method and the code 3DEC. A numerical model based on the actual geometry of the mining panel with its geological and mining conditions was developed

Słowa kluczowe :modelowanie numeryczne, ukierunkowane hydroszczelinowanie skał, energia sprężysta

Keywords: numerical modeling, rock directed hydrofracturing, elastic strain energy