SITG > Projects > W > Wielokryterialna analiza zagrożeń ergonomicznych z ilościową oceną ryzyka dla operatora samojezdnego wozu wiercąco-kotwiącego

Autorstwa: prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, dr inż. Dagmara Nowak-Senderowska
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10-12, październik – grudzień 2021 r., strony 54 – 59.

W artykule zaprezentowano nowe, rozszerzone podejście, w porównaniu do klasycznej oceny ryzyka zawodowego w górnictwie, podając przykład kompleksowej analizy i oceny wybranych zagrożeń na stanowisku pracy. Teoretyczny przebieg analizy i oceny przedstawiono w formie czteroetapowego algorytmu, a realizację oceny przeprowadzono na podstawie trzech wybranych zagrożeń na stanowisku operatora samojezdnych wozów wiercąco-kotwiących w kopalni rud cynku i ołowiu. Zagrożenia, które wytypowano do analizy, to warunki klimatyczne, wysiłek fizyczny i obciążenie psychosomatyczne, cechujące się ergonomiczną uciążliwością podczas wykonywania czynności roboczych. W wyniku zrealizowanej procedury dla zbadanego stanowiska pracy wskazano zalety i praktyczne możliwości wykorzystania opracowanej metodyki.

Multi-criteria analysis of ergonomic hazards with quantitative risk assessment for the operator of drilling and bolting truck

The article presents a new, extended approach, compared to the classic occupational risk assessment in mining, giving an example of a comprehensive analysis and assessment of selected hazards at the workplace. The theoretical course of the analysis and assessment was presented in the form of a four-stage algorithm, and the assessment was carried out on thebasis of three selected hazards at the operator of  drilling and bolting trucks in a zinc and lead ore mine. The hazards that were selected for the analysis are climatic conditions, physical effort and psychosomatic load, characterized by ergonomic nuisance during the performance of work activities. As a result of the implemented procedure, the advantages and practical possibilities of using the developed methodology were indicated for the analyzed workplace.

Słowa kluczowe: zagrożenia ergonomiczne, ryzyko zawodowe, bezpieczeństwo pracy, górnictwo

Keywords: ergonomic hazards, occupational risk, work safety, mining