SITG > Projects > T > Tłumienie wybuchu metanu z wykorzystaniem wysokociśnieniowej gaśnicy

Autorstwa:dr inż. Zbigniew Szkudlarek; prof. dr hab. inż. Rudolf Klemens; prof. nzw. dr hab. inż. Marian Gieras

W artykule przedstawiono wstępne badania laboratoryjne nad skutecznością tłumienia wybuchów metanu z wykorzystaniem wysokociśnieniowej gaśnicy. Jako materiału tłumiącego użyto proszku gaśniczego składającego się głównie z kwaśnego węglanu sodu (NaHCO3). Badania prowadzone były w komorach wybuchowych o pojemnościach 1,3 m3 i 10 m3, w których badano wpływ parametrów decydujących o procesie rozpylania i określano skuteczność tłumienia wybuchu metanu oraz na poligonie doświadczalnym, gdzie badano kształt i zasięg obłoku proszku gaśniczego wysokociśnieniowej gaśnicy. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły na wyeliminowanie niedoskonałości w konstrukcji gaśnicy o objętości 10 dm3 oraz wykazały, że możliwe jest skuteczne tłumienie w początkowej fazie wybuchu metanu

Suppression of methane explosion with the use of the high-pressure extinguisher

This paper presents the initial laboratory tests on efficiency of suppression of methane explosion with the use of the high- -pressure fire extinguisher. Extinguishing powder consisting mainly of sodium bicarbonate (NaHCO3) was used. The tests were carried out in explosion chambers of capacity 1.3 m3 and 10 m3, in which the parameters decisive in powder spraying were tested as well as efficiency of suppression of methane explosion was determined. In addition, the shape and range of powder cloud ejected from high-pressure extinguisher were tested in the experimental field. The tests enable to eliminate any imperfections in the design of fire extinguisher of capacity 10 dm3 and have proved that it is possible to extinguish successfully methane explosion at its early stage

Słowa kluczowe :wysokociśnieniowa gaśnica, tłumienie wybuchu metanu

Keywords: high-pressure extinguisher, suppression of methane explosion