SITG > Projects > T > Technologia produkcji metanu z pokładów węgla poprzez zatłaczanie CO2 – przegląd doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu CARBOLAB

Autorstwa:dr inż. Alicja Krzemień; mgr inż. Jacek Skiba; dr inż. Aleksandra Koteras; dr inż. Adam Duda

Artykuł przedstawia doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji europejskiego projektu pn. „CARBOLAB”, finansowanego przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w latach 2009÷2013. Projekt obejmował podziemne testy zatłaczania CO2 do pokładów węgla i uzyskiwanie metanu, który wypierany przez dwutlenek węgla, mógł być transportowany na powierzchnię. Głównym celem projektu było określenie możliwości zastosowania technologii ECBM (Enhanced Coal Bed Methane Recovery) w określonych warunkach dołowych. Przedstawione w artykule badania pozwoliły na określenie długoterminowego bezpieczeństwa dla składowania CO2 w pokładach węgla. Na potrzeby projektu zidentyfikowano różne rodzaje zagrożeń związanych ze stosowaną technologią oraz opracowano scenariusze rozwoju niebezpiecznych zdarzeń, które w konsekwencji mogłyby prowadzić do wycieku CO2 z miejsca składowania. Nieprawidłowo przeprowadzony proces może prowadzić do zniszczenia instalacji zabudowanej pod ziemią jak i na powierzchni, zanieczyszczenia lub wycieku CO2 lub CH4, a w konsekwencji doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ekosystemach

Technology of methane production from coal seams through CO2 injection – the review of tests collected during the implementation of CARBOLAB project

This paper presents the tests collected during the implementation of the European project as “CARBOLAB”, funded by the Coal and Steel Research Fund between 2009 and 2013. The project was implemented within the framework of the underground tests of CO2 injection into coal seams and extraction of methane which, supported by CO2, may have been released to the surface. The main purpose of the project was to determine the possibility of application of the ECBM (Enhanced Coal Bed Methane Recovery) technology in particular underground conditions. The tests presented in this paper allowed to determine the protection of safety for the storage of CO2 in coal seam in the long-term. The project required the identification of different hazards connected with the technology applied as well as the elaboration of scenarios for the development of hazardous events which may lead to the escape of CO2 from the storage. An incorrect process may lead to the damage of the installation mounted both underground and on the surface, contamination or escape of CO2 or CH4, resulting in the irreversible changes in ecosystems

Słowa kluczowe :produkcja metanu z pokładów węgla, zatłaczanie i okładowanie CO2, ryzyko stosowania technologii ECBM

Keywords: production of methane from coal seams, injection and storage of CO2, risk of using ECBM technology