SITG > Projects > T > Techniczno-organizacyjne aspekty odmetanowania ściany eksploatacyjnej, wpływające na bezpieczeństwo jej ruchu

Autorstwa:mgr inż. Paweł Wróblewski

W artykule przedstawiono problematykę techniczno-organizacyjną w czasie prowadzenia odmetanowania eksploatacyjnego pokładów węgla przy zastosowaniu trzech sposobów odmetanowania dla ścian prowadzonych od pola w układzie przewietrzania na „U”. Omówiono aspekty techniczno-organizacyjne oraz bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w kontekście czynników, takich jak: kolizyjność prac związanych z odmetanowaniem i prowadzaniem ściany eksploatacyjnej, efektywność odmetanowania oraz wpływ czynnika ludzkiego. Przedstawiono korzyści oraz problemy związane ze stosowaniem danej technologii odmetanowania. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że prowadzenie ściany wraz z zastosowaną technologią odmetanowania powinno stanowić jednolity system organizacyjny, jak również wskazano metodę odmetanowania, która jest najkorzystniejsza

Technical and organizational facets of degassing of the exploitation longwall which affect traffic safety

This paper presents the technical and organizational issue in conducting the process of degassing of the coal beds by use of three methods for longwalls driven from the field in weathering system “U”. It describes the technical and organizational facets and safety of traffic in terms of parameters such as collision of works connected with degassing and driving the exploitation wall, efficiency of degassing and the influence of human factor. Benefits and problems connected with the application of particular degassing technology were presented. The analysis performed shows that driving a wall along with the applied degassing technology should be a uniform organizational system as well as recommends a degassing method which is the most beneficial for the process

Słowa kluczowe :odmetanowanie, zagrożenie metanowe, bezpieczeństwo i organizacja pracy

Keywords: degassing, methane hazard, safety and organization of work