SITG > Projects > S > Szyb wydobywczy Mittlau w Iwinach w początkach jego istnienia

Autorstwa: mgr Karolina Rybicka
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 7-9, lipiec-wrzesień 2021 r., strony 40 – 43.

Artykuł przedstawia historię szybu wydobywczego Mittlau w Iwinach od połowy lat 30. XX wieku do zakończenia II wojny światowej. Na tym terenie przeprowadzono prace badawcze, które miały na celu określenie zasobności złoża miedzionośnego.
Dały one pozytywne rezultaty, więc podjęto decyzję o budowie szybu wydobywczego. Przedsięwzięcie zrealizowano na zlecenie koncernu Towarzystwo Górnicze Spadkobiercy Georga Gieschego (Bergwerks-Gesellschaft Georg von Giesches Erben) z Wrocławia. W pracy przytoczono okoliczności budowy szybu, wyboru miejsca, kosztów inwestycji, określono trudności geologiczne i hydrologiczne oraz przebieg prac budowlanych. Wyjaśniono także, dlaczego głębienie szybu przebiegało wolno w porównaniu do sąsiadującego z nim szybu Mühlberg.

The mining shaft Mittlau in Iwiny at the beginning of its existence

The article presents the history of the Mittlau mining shaft in Iwiny from the 30s of the twentieth century to the end of World War II. Resaerch work conducted in this area was to determine the wealth of the copper deposit. The results of the research were positive, so the decision was made to build an extraction shaft. The project was commissioned by the concern Towarzystwo Górnicze Spadkobiercy Georg von Giesches from Wrocław. The work presents the circumstances of the shaft construction, site selection, investment costs, geological and hydrological difficulties and the course of consruction works. It also explained why sinking of the shaft was slow compared to the adjacent Mühlberg shaft.

Słowa kluczowe: historia górnictwa, szyb, ruda miedzi, Iwiny, Dolny Śląsk

Keywords: history of mining, shaft, copper ore, Iwiny, Lower Silesia