SITG > Projects > S > Stres zawodowy pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla KWK „Chwałowice” w Rybniku

Autorstwa:mgr Bogdan Grajner

W artykule został przedstawiony problem stresu zawodowego, który stanowi coraz to bardziej dostrzegalny element niekorzystnych psychospołecznych warunków pracy. Zagadnienie zostało opisane w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, będącego integralną częścią zakładu górniczego. Artykuł prezentuje wybrane koncepcje stresu oraz omawia przebieg prowadzonych badań metodologicznych. Przedstawiona analiza i wyniki badań wyznaczyły wpływ stresu w miejscu pracy poprzez oddziaływanie czynników fizycznych, psychospołecznych na samopoczucie pracowników oraz ich stan zdrowia. W przedstawionych wnioskach zostały zawarte szeroko pojęte propozycje działań profilaktycznych, mające za zadanie zminimalizowanie przyczyn i źródeł stresu zawodowego, a tym samym poprawę stanu bezpieczeństwa pracy

Workers’ occupational stress in coal dressing plant of KWK ‘Chwalowice’ in Rybnik

This paper presents the problem of occupational stress which is becoming the visible element of disadvantageous psycho- -sociological working conditions. The issue was described on the basis of the research carried out among the workers of the coal dressing plant (which is the integral part of the coal mine). The paper provides with the theoretical background to the problem of occupational stress. It also depicts the methodology of the research. The analysis and results presented show the influence of stress factors on the well –being and health of the workers. The results indicate preventive measures which are aimed at reducing the occupational stress thus improving the safety of working conditions

Słowa kluczowe :stres zawodowy, czynniki stresogenne, praca, zakład przeróbki mechanicznej węgla

Keywords: occupational stress, stress factors, work, coal dressing plant