SITG > Projects > S > Selektywne ograniczenie postępu ścian jako sposób zmniejszenia szkodliwych wpływów pod ważnymi obiektami budowlanymi

Autorstwa:prof. dr hab. inż. Jan Białek; dr hab. inż. Ryszard Mielimąka prof. nzw. w Pol. Śl; mgr inż. Justyna Orwat

W pracy omówiono przykład eksploatacji górniczej przeprowadzonej przez KWK „Budryk” pod miejscowością Chudów. Dla zminimalizowania szkód górniczych w dwóch najbardziej wrażliwych obiektach jakimi są kościół pw. NMP Królowej Apostołów i szkoła podstawowa, przejściowo ograniczono postępy ścian B–9, B–10 i B–11 w pokładzie 358/1 i prowadzono je możliwie w sposób ciągły. Wielkość ograniczenia dobowego postępu ścian oraz zakres czasowy tego ograniczenia określono na drodze wielowariantowych prognoz wpływów. Analiza wyników pomiarów obniżeń, wykonywanych z dużą częstością na punktach zastabilizowanych w rejonie budynków kościoła i szkoły potwierdziła zgodność prognozy maksymalnych prędkości obniżeń z rzeczywistością. Mały zakres uszkodzeń budynków kościoła i szkoły stwierdzony po przeprowadzeniu planowanej eksploatacji potwierdził skuteczność zastosowanej profilaktyki górniczej

Selective restriction of wall advance as a method of reducing negative mining impacts under important built features

This paper presents an example of exploitation performed by KWK ‘Budryk’ under the Chudów village. For minimization of the mining impact on the surface in two of the most susceptible objects – the building of the Blessed Virgin Mary Queen of Apostles church and the primary school buildings, the advance of wall B–9, B–10 and B–11 in coal bed no. 358/1 was temporarily reduced and the walls were driven continuously as much as possible. The value of the limited daily wall advance and the duration of this restriction was determined by many scenarios of the influence prediction. The analysis of values of subsidences measured frequently on the geodetic points stabilized near the church and the school buildings confirmed the compliance of forecast with the real observations. A low extent of mining damage observed in these buildings after the completion of the planned exploitation confirmed the effectiveness of the applied preventive measures

Słowa kluczowe :szkody górnicze, profilaktyka górnicza deformacji powierzchni terenu, prognoza wartości deformacji

Keywords: mining damage, mining prevention of the ground’s surface deformations, prediction of values of deformations