SITG > Projects > R > Renta eksploatacyjna z zysku dla właścicieli nieruchomości w obszarze górniczym jako akcelerator strategicznych inwestycji górniczych na przykładzie kopalni węgla brunatnego

Autorstwa:mgr inż. Michał Dudek; dr hab. inż. Leszek Jurdziak; dr inż. Witold Kawalec

Plany nowych inwestycji górniczych, jak również polityka ochrony złóż, generują poważne konflikty społeczne, których skutkiem może być trwałe uniemożliwienie strategicznych inwestycji górniczych. Autorzy proponują zastąpić stosowane dotychczas środki administracyjne (planowa ochrona złóż, przymusowy wykup terenów dla potrzeb inwestycji górniczej) narzędziami ekonomicznymi. Oprócz kwoty wykupu terenu dla potrzeb eksploatacji górniczej, właścicielom nieruchomości kompania górnicza mogłaby zaoferować rentę eksploatacyjną, czyli udział w zyskach z tytułu eksploatacji złoża

Mining profit sharing payments for property owners as an accelerator of strategic investments in mining illustrated with the case of a lignite mine

Plans of new mining investments as well as the deposit protection policy generate serious social disputes that could permanently block the flow strategic mining investments. Authors propose to supersede the existing administrative methods (planned protection of deposits, forced purchasing of terrain for the needs of mining activity) with the economic incentives. Apart from the payment to purchase the land for mining exploitation, the property owners would be also entitled to obtain a share in the profit from the mining production

Słowa kluczowe :górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego, docelowy plan rozwoju, udział w zysku dla właścicieli zajętych terenów

Keywords: lignite surface mining, life-of-mine plan, profit share for landowners of the occupied terrains