SITG > Projects > P > Pomiary pochyleń budynków na terenach górniczych i pogórniczych

Autorstwa: Andrzej Kowalski, Tomasz Niemiec
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 3, lipiec – wrzesień 2022 r., strony 7 – 16.

W artykule przedstawiono zasady pomiaru pochyleń budynków spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą. Wartość pochylenia może być miarą utraty wartości technicznej i ekonomicznej obiektu. Natomiast składowe pochylenia wzdłuż osi budowli wykorzystuje się w projektach technicznych rektyfikacji (prostowania) oraz analizach wytężenia istniejących konstrukcji.
Pomiary pochyleń budynków są wykonywane na zewnątrz budynku i w pomieszczeniach wewnętrznych. Pochylenia są określane klasycznymi metodami geodezyjnymi przy zastosowaniu niwelatora lub teodolitu, a także z użyciem poziomicy elektronicznej z cyfrowym odczytem wyniku – pomiaru. W drugiej części artykułu zamieszczono dwa przykłady pomiaru pochyleń podłóg i wychyleń ścian od pionu, wyniki pomiarów i ich interpretację.

Measurements of building inclinations in mining and post-mining areas

The article presents the principles of measuring building inclinations caused by underground mining. The value of the inclination can be a measure of the loss of technical and ecomnomic value of an object. The components of the inclination along the axis of the building are used in technical rectification (straightening) projects. Building inclinations are measuring outside and inside building. The inclinations are determined by classical geodetic methods with use of a leveler or theodlite, as well as electronic spirit level with digital readout of the measurement result. The second part of the article presents two examples of measuring floor and wall inclinations from vertical level, as well as measurement results and their interpretation.

Słowa kluczowe: deformacje górnicze, pochylenia budynków, pomiar

Keywords: Mining deformation, building inclinations, measurements