SITG > Projects > P > Podejście procesowe do likwidacji kopalń w SRK S.A.

Autorstwa: mgr inż. Janusz Smoliło, dr inż. Andrzej Chmiela, mgr Marta Gajdzik
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 10-12, październik – grudzień 2021 r., strony 60 – 68.

Od końca XX w. w polskim górnictwie prowadzone są działania restrukturyzacyjne dostosowujące branżę do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Zmiany zachodzące w otoczeniu górnictwa powodują zainteresowanie stosowaniem koncepcji zarządzania procesami w prowadzonej działalności. Realizacja procesów likwidacji kopalń nie była dotychczas przedmiotem badań naukowych mających na celu określenie zasad racjonalizacji i minimalizacji ponoszonych kosztów. W publikacji przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na wskazanie podstawowych obszarów i problemów badawczych, których rozwiązanie umożliwi opracowanie modelu systemu zarządzania procesami dostosowanego do specyfiki likwidacji kopalń.

A process approach to the liquidation of the mines in SRK S.A.

Since the end of the 20th century, restructuring measures have been carried out in the Polish mining industry to adjust the industry to the market economy. Changes which are taking place in the mining environment cause interest in applying the concept of the process management in the conducted activity. The implementation of the mine liquidation processes has not been the subject of scientific research yet aimed at defining the principles of rationalizing and minimizing the costs which incurred. The publication presents the results of research focused on identifying basic research areas and problems, which the solution will enable to develop a process of management system model adapted to the specificity of the mine liquidation.

Słowa kluczowe: zarządzanie procesami, restrukturyzacja przedsiębiorstw górniczych, likwidacja kopalni węgla kamiennego

Keywords: process management, restructuring of mining enterprises, liquidation of a hard coal mine