SITG > Projects > O > Ocena ergonomiczna stanowiska pracy dyspozytora metanometrii automatycznej w kopalni węgla kamiennego

Autorstwa:dr inż. Zygmunt Korban

W dobie powszechnej industrializacji i rozwoju technologicznego, wpływ czynników związanych ze sposobem wykonywania pracy jest jednym z podstawowych elementów kształtujących warunki pracy. Powszechna mechanizacja/automatyzacja procesów produkcyjnych oraz wykorzystywanie techniki komputerowej powoduje, że w przypadku coraz większej liczby stanowisk pracy mamy do czynienia nie tylko z elementami materialnego środowiska pracy oddziałującymi na organizm pracownika, ale także z obciążeniem statycznym i obciążeniem psychicznym. W artykule przedstawiona została diagnostyka jednego ze stanowisk pracy biurowej (dyspozytor metanometrii automatycznej): obok diagnostyki elementów materialnego środowiska pracy (oświetlenie, hałas) i przestrzeni pracy ocenie poddano także obciążenie statyczne, rozmieszczenie elementów informacyjnych i sterowniczych oraz wysiłek psychiczny

Ergonomic evaluation of workplace of an automatic methanometry dispatcher in a coal mine

These days, in the widespread industrialization and technological development, the influence of factors related with the way of working, is one of the basic elements which create the working conditions. Widespread mechanization/automation of production processes and the use of computer technology result in a growing number of workplaces where not only are we facing the elements of material work environment which act on the human body, but also the static load and psychological burden. This paper presents a diagnosis of one of the workplaces in the office (automatic methanometry dispatcher). Beside the diagnostics of elements of the material work environment (lighting, noise) and the working space, the paper also analyzes the static load, location of information and control elements as well as the mental effort

Słowa kluczowe :diagnostyka ergonomiczna, dyspozytor metanometrii automatycznej, metoda porównawczo-jakościowa

Keywords: ergonomic diagnostics, automatic methanometry dispatcher, comparative-qualitative method