SITG > Projects > O > Ocena awaryjności kompleksów kombajnowych i strugowych

Autorstwa: Łukasz Bołoz; Zbigniew Rak; Jerzy Stasica; Łukasz Herezy
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 4, październik-grudzień 2022 r., strony 18 – 29.

Zmechanizowane kompleksy strugowe i kombajnowe stosowane są do eksploatacji węgla kamiennego zalegającego w postaci pokładów o różnej miąższości. W zakresie pokładów cienkich i średnich kompleksy te stanowią rozwiązania konkurencyjne.
Oba charakteryzują się pewnymi wadami i zaletami, które wynikają z ich konstrukcji i sposobu pracy, co zostało wykazane i przedstawione w wielu publikacjach. Jednak w zakresie porównania ich awaryjności brak jest odpowiednich wyników badań i analiz. Artykuł porusza zagadnienie awaryjności ścian wyposażonych w kompleksy ścianowe strugowe oraz kombajnowe, w kopalni węgla kamiennego LW Bogdanka. Analiza dotyczy okresu 13 miesięcy pracy kopalni, w którym zarejestrowano 2589 awarii. Analizę przeprowadzono dla wszystkich eksploatowanych w tym okresie ścian, czyli pięciu strugowych i pięciu kombajnowych, pracujących w sześciu różnych oddziałach. W analizowanym okresie ściany te pracowały łącznie przez 1484 dni. Analiza stanowi unikatowy materiał dotyczący awaryjności maszyn. Przeanalizowano niezależnie jedno i drugie rozwiązanie oraz dokonano porównania i szczegółowej analizy. Kompleksowa analiza wykazała, że awaryjność ścian wyposażonych w kompleksy strugowe jest zauważalnie wyższa od kombajnowych. Wynik analizy zaprzecza dotychczasowej opinii na temat awaryjności kompleksów strugowych i kombajnowych. Wniosek końcowy został bardzo dobrze uargumentowany i poparty twardymi danymi.

Assessment of the failure rates of shearer and plow system

Mechanised plow and shearer systems are used in the exploitation of hard coal deposites in the form of seams of various thickness. With regard to thin and medium seams, these complexes are competitive solutions. Both have certain advantages and disadvantages resulting from their design and method of operation, which has been demonstrated and presented in many publications. However, in terms of their failure rate comparison, there are no relevant research and analysis results. The article is concerned with the failure frequency of longwalls equipped with plow and shearer systems in the LW Bogdanka coal mine. The analysis covers a period of 13 months of the mine’s operation, during which 2,589 failures were recorded.
The analysis was conducted for all longwalls exploited in this period, i.e. five plow and five shearer systems working in six different blocks. In the analysed period, these longwalls worked for a total of 1,484 days. The analysis is a unique material regarding the failure rate of machines. Both solutions were analysed independently and subjected to detailed comparison.
A comprehensive analysis has revealed that the failure rate of longwalls equipped with plow systems is noticeably higher than that of shearer ones. The analysis results contradict the previous opinion on the failure frequency of plow and shearer systems. The final conclusion has been very well argued and supported by hard data.

Słowa kluczowe: awaryjność maszyn, kompleksy strugowe, kompleksy kombajnowe, efektywny czas pracy, niezawodność maszyn

Keywords: failure rate of machines, plow systems, shearer systems, effective working time, machine reliability