SITG > Projects > O > Obligacje zamienne na surowce – aspekt prawny

Autorstwa:dr inż. Robert Ranosz; Sebastian Rożek

Artykuł został poświęcony obligacjom zamiennym na surowce. Artykuł składa się z czterech części: wstępu, istoty obligacji oraz ich podziału, analizy obligacji zamiennych na surowce, podsumowania oraz spisu literatury. W części poświęconej istocie obligacji oraz ich podziałowi dokonano ogólnej charakterystyki omawianego instrumentu dłużnego.Istotą prezentowanego artykułu jest rozważenie możliwości emisji obligacji zamiennych na surowce pod kątem uwarunkowań prawnych. Aspekt ten został poruszony w trzeciej części opracowania, która poza analizą prawną, zawiera również krótką charakterystykę obligacji zamiennych na surowce oraz przedstawienie ich zalet w konfrontacji z kredytami bankowymi oraz obligacjami zamiennymi na akcje. W ostatniej części artykułu dokonano podsumowania całości opracowania w kontekście korzyści stwarzanych przez możliwość emisji obligacji zamiennych na surowce przez przedsiębiorstwa górnicze

Legal aspects of raw materials convertible bonds

This paper is dedicated to the raw materials convertible bonds. It consists of four parts: introduction, the essence of bonds and their classification, analysis of raw materials convertible bonds, summary and list of references. In fact, the section on the bonds and their classification is a general desciption of this debt instrument. The essence of this paper is to consider the legal requirements for the possibility of issuing bonds convertible into raw materials. This aspect is discussed in the third part of the study, which in addition to the legal analysis includes a brief description of raw materials convertible bonds and presents their advantages in the face of bank loans and bonds convertible into shares.The final section summarizes the discussed issue in the context of benefits arising from the possibility of issuing bonds convertible into raw materials by mining companies

Słowa kluczowe :obligacje, obligacje zamienne, prawo, ustawa o obligacjach

Keywords: bonds, convertible bonds, the law, the Law on Bonds