SITG > Projects > O > Obiekty informacyjne w systemie rachunku kosztów kopalni węgla kamiennego

Autorstwa:mgr Katarzyna Segeth-Boniecka

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu rachunku kosztów w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. Ukazano rolę oraz cel wyodrębniania obiektów odniesienia kosztów w ramach systemu rachunku kosztów. Dokonano charakterystyki podstawowych obiektów kosztów wykorzystywanych w zarządzaniu kopalnią węgla kamiennego oraz zwrócono uwagę na ich wartość informacyjną

Information items in the cost account system of a hard coal mine

This paper highlights the meaning of a correctly functioning cost account system in the management of a business entity. The role and aim of the separation of cost reference items within the cost account system were presented. The main cost items used for hard coal management were characterized and the informational value of these items indicated

Słowa kluczowe :koszty, rachunek kosztów, obiekty kosztów,

Keywords: costs, cost account, cost items