SITG > Projects > O > O potrzebie nowelizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do rekultywacji gruntów po eksploatacji surowców mineralnych

Autorstwa: Wojciech Naworyta
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 4, październik-grudzień 2022 r., strony 30 – 35.

W artykule przeanalizowano przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, głównie odnoszące się do rekultywacji gruntów przekształconych. Zauważono, że branża, w której rekultywacja praktykowana jest najczęściej to górnictwo, szczególnie odkrywkowe. Zapisy komentowanej ustawy nie wychodzą naprzeciw problemom wynikającym ze specyfiki działalności wydobywczej. W artykule wskazano przepisy, które są albo anachroniczne, albo straciły na aktualności, albo dublują przepisy istniejące już w innych ustawach. Zamiast stosowania dotychczasowego kierunku rekultywacji zaproponowano nowe postępowanie w sprawie decyzji o sposobie rekultywacji gruntów pogórniczych. W okresie kilku najbliższych dekad likwidowane będą trzy duże wyrobiska po eksploatacji węgla brunatnego. Będą to przedsięwzięcia bez precedensu w dotychczasowej praktyce europejskiej. Przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w obecnym kształcie nie przystają do nowych wyzwań.
W artykule wskazano konieczne zmiany.

On the need to amend the provisions of the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land in relation to land reclamation after the exploitation of raw materials

The article analyzes the provisions of the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land, mainly relating to the reclamation of transformed land. It has been noticed that the industry in which reclamation is practiced most often is mining,especially opencast. The provisions of the discussed act do not meet the problems resulting from the specificity of mining activities. The article indicates provisions that are either anachronistic, have become obsolete, or duplicate provisions that already exist in other acts. Instead of applying the current direction of reclamation, a new procedure was proposed for the decision on the method of post-mining land reclamation. Over the next few decades, three large open casts will be closed after lignite mining. These undertakings will be unprecedented in the European practice so far. The provisions of the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land in its current form do not match the new challenges. The article indicates the necessary changes.

Słowa kluczowe: ochrona gruntów, rekultywacja, grunty poeksploatacyjne, eksploatacja odkrywkowa

Keywords: land protection, reclamation, post-mining land, open-pit mining