SITG > Projects > O > O możliwości napraw obiektów budowlanych na terenach górniczych

Autorstwa:dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

W pracy zostały przedstawione przyczyny powstawania uszkodzeń w budynkach na terenach górniczych i dyskusja stosowanych tradycyjnie sposobów naprawy. Jako alternatywę do tych sposobów, zaproponowano zastosowanie polimerowych złączy podatnych, mogących przenosić obciążenia i duże deformacje. Skuteczność tej metody została wykazana badaniami laboratoryjnymi i aplikacjami praktycznymi

A little on the possibility of repair and protection of civil engineering objects located in mining damage areas

This paper presents the reasons for the occurrence of damages in buildings located in mining areas as well as the analysis of the traditionally applied methods of repair. As an alternative, the authors propose the application of polymer flexible joints, able to carry loads and high deformations. Basing on the research results and practical applications, the effectiveness of this method was presented

Słowa kluczowe :szkody górnicze, naprawa konstrukcyjna, polimerowe złącza podatne

Keywords: mining damages, structural repair, polymer flexible joints