SITG > Projects > N > Niejednorodność złóż w świetle badań geostatystycznych

Autorstwa:dr inż. Zbigniew Kokesz

W pracy scharakteryzowano zjawisko niejednorodności złóż polegające na obszarowym zróżnicowaniu średnich wartości parametrów złożowych oraz zróżnicowaniu struktury ich zmienności opisanej za pomocą semiwariogramów. Zwrócono w nim uwagę na niestabilność struktur zmienności parametrów złożowych. Stwierdzono, że obserwowane różnice w przebiegu semiwariogramów sporządzonych dla różnych części złoża rzadko są wywołane tzw. efektem proporcjonalności, a obszarowe zróżnicowanie struktury zmienności parametrów złożowych znajduje najczęściej wytłumaczenie w budowie geologicznej złóż. Wyniki badań sugerują, że małe fragmenty złóż mogą stanowić quasi-homogeniczne rejony. Badania wskazują na potrzebę głębszego analizowania struktur zmienności złóż i uwzględniania jej wyników przy prognozowaniu jakości kopaliny i szacowania zasobów metodą krigingu

Heterogeneity of mineral deposits in the light of geostatistical studies

The results of geostatistical studies of variability structures of the Polish mineral deposits have been presented. Special attention has been paid to the heterogeneity of variability structures of deposit parameters. It has been pointed that the variability of the parameters can be marked by different types of heterogeneity. It is interesting to note that non-homogeneity most frequently finds its explanation in deposit geology. It has been emphasized that the variability structures of the parameters should be analysed more deeply. When heterogeneity is evident it should be taken into account during determination of the quality of mineral raw materials and estimation of resources/reserves by kriging

Słowa kluczowe :złoża kopalin, geostatystyka, niejednorodność

Keywords: mineral deposits, geostatistics, heterogeneity