SITG > Projects > N > Nasyp kolejowy na terenie Huty Miedzi Głogów, wykonany z innowacyjnego kruszywa pochodzenia pomiedziowego

Autorstwa:mgr inż. Maciej Machowski, mgr inż. Andrzej Łopatka, inż. Marek Tondera, dr inż. Paweł Gambal, mgr inż. Renata Kordiumow, mgr Edyta Kozieł

Obecnie, z uwagi na znaczne zurbanizowanie, rozbudowa istniejących zakładów przemysłowych wiąże się z wykorzystaniem tych terenów, które do tej pory traktowano jako nieprzydatne pod inwestycje. Są to miejsca o małej nośności podłoża lub silnie zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej. Artykuł dotyczy problemów związanych z budową nasypu kolejowego na słabonośnym podłożu o złożonej budowie z uwagi na wykształcenie litologiczne oraz przeobrażenia antropogeniczne. Wybór konsolidacji statycznej, w celu redukcji osiadań eksploatacyjnych, wiązał się z koniecznością wzmocnienia korpusu nasypu kolejowego. Dodatkowe zastosowanie w tym celu mieszanki piasku i innowacyjnego kruszywa pomiedziowego w połączeniu z geosyntetycznymi konstrukcjami zbrojącymi wymagało od Projektanta niestandardowego podejścia projektowego. Z uwagi na trudne warunki pracy zbrojenia, kwestia prawidłowego doboru materiału geosyntetycznego nabrała szczególnej wagi

Development of railway embankment in Glogow Copper Smelter by use of innovative copper slag aggregate

Nowadays, due to large-scale urbanization, expansion of the existing industrial plants is associated with exploitation of the areas which have been regarded as unsuitable for investment so far. These are places of low soil bearing capacity or heavily degraded by human industrial activity (uncontrolled embankment). This paper brings up the issues related to the implementation stage of the project `The modernization of pyrometallurgy in Copperworks Glogow I` which includes foundation soil of complex structure – either because of its natural lithology or the existing uncontrolled embankments of anthropogenic origin – used for construction of railway embankments. Choosing the static consolidation in order to reduce exploitation settlement was connected with the need of strengthening the embankment. Due to the difficult operating conditions of the reinforcements, a new design approach and selection of the proper geosynthetic materials has become a very important issue to the designer

Słowa kluczowe :kruszywo pomiedziowe, żużel odpadowy, konsolidacja statyczna, geosyntetyki

Keywords: copper slag aggregate, waste slag, static consolidation, geosynthetics