SITG > Projects > M > Moje związki z historią rozpoznania wiertniczego Lubelskiego Zagłębia Węglowego i innych regionów Polski (1966 – 1975)

Autorstwa: Zbigniew Miśkiewicz
Opublikowano: “Przegląd Górniczy” nr 3, lipiec – wrzesień 2022 r., strony 29 – 44.

Moje wspomnienia z realizacji prac geologiczno-poszukiwawczych za węglem kamiennym na Lubelszczyźnie obejmują okres 1966 – 1975. Na zlecenie Centralnego Urzędu Geologii projekt badań poszukiwawczych i rozpoznawczych przygotowali geolodzy z Oddziału Górnośląskiego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu. Do wykonania prac wiertniczych i geofizycznych w otworach wybrano wyspecjalizowane w poszukiwaniach złóż węgla Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach (KPG).
Prace były finansowane z budżetu państwa. Do 1971 roku wykonano 39 otworów wiertniczych na terenie powiatów: Hrubieszów, Chełm, Włodawa, Parczew, Lubartów i Lublin w województwie lubelskim w południowo-wschodniej Polsce. Głównym wynikiem badań było udokumentowanie w kategorii C2 pierwszego w LZW złoża węgla kamiennego „Łęczna”, a następnie złoża „Chełm”. W latach 1971 -1974 Przedsiębiorstwa Geologiczne w Katowicach i Kielcach na zlecenie Jaworznicko-Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego (JMZPW), prowadziły intensywne prace geologiczno-wiertnicze, wynikiem których było udokumentowanie zasobów węgla w kategorii C1 w obszarze złóż «K1 i K2» zagospodarowanych przez pierwszą kopalnię
węgla kamiennego «Bogdanka» w pobliżu Puchaczowa. Decyzję o jej budowie, w styczniu 1975 roku podjęli Edward Gierek I Sekretarz PZPR i Piotr Jaroszewicz Premier rząd PRL. Moja rola na tym etapie rozpoznania została zakończona. Decyzją Dyrekcji przedsiębiorstwa zostałem skierowany do koordynacji prac wiertniczych w innych rejonach Polski.

My connections with the history of drilling exploration of the Lublin Coal Basin and other regions of Poland (1966 - 1975)

My memories of the implementation of geological and prospecting works for hard coal in the Lublin region cover the period from 1966 to 1975. At the request of the Central Office of Geology, the exploration and reconnaissance research project was prepared by geologists from the Department of the Upper Silesian Geological Institute in Sosnowiec. A Geological Enterprise in Katowice specialized in the search for coal deposits was selected to perform drilling and geophysical works in the wells.
The works were financed from the state budget. By 1971, 39 boreholes had been drilled in the following counties: Hrubieszów, Chełm, Włodawa, Parczew, Lubartów and Lublin in the Lubelskie Province in south-eastern Poland. The main result of the research was the documentation in the C2 category of the first hard coal deposit in LZW, “Łęczna», and then the «Chełm» deposit. In the years 1971-1974, Geological Enterprises in Katowice and Kielce, commissioned by Jaworzno – Mikołów Coal Industry Union (JMZPW), conducted intensive geological and drilling works, which resulted in documenting coal resources in category C1 in the area of the „K1 and K2 deposits” developed by the first hard coal mine „ Bogdanka „near Puchaczów.
The decision to build it was made in January 1975 by Edward Gierek, First Secretary of the Polish United Workers’ Party, and Piotr Jaroszewicz, Prime Minister of the Polish People’s Republic. My role at this stage of diagnosis has ended. By the decision of the company’s management, I was directed to coordinate drilling work in other regions of Poland

Słowa kluczowe: Lubelskie Zagłębie Węglowe, prace wiertnicze, wspomnienia

Keywords: Lublin Coal Basin, drilling work, memories