SITG > Projects > M > Mapa górnicza jako dokument elektroniczny

Autorstwa:dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek; mgr inż. Witold Wąsacz; dr hab. inż. Jacek Szewczyk

Praca przedstawia w zarysie zagadnienia związane z wykonywaniem i użytkowaniem map górniczych jako dokumentu elektronicznego. W szczególności wymieniono rozproszone akty prawne dotyczące prowadzenia map górniczych w formie elektronicznej, nazwy map, które poszczególne dokumenty wymieniają, przytoczono definicje danych geologiczno górniczych, kartograficznych i informatycznych. Szczegółowa analiza tych dokumentów rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości natury technicznej i prawnej na co autorzy zwracają uwagę . Zachęcają równocześnie do dyskusji na temat praktycznych aspektów wdrożenia mapy podstawowej wyrobisk górniczych jako dokumentu elektronicznego zgodnego z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Mining map as an electronic document

This paper presents an overview of issues related to making and using mining maps as an electronic document. In particular, scattered documents of legal acts on storing mining maps in electronic form are listed, the names of maps mentioning individual documents are given, the definitions of geological, mining, cartographic and IT data were provided. Detailed analysis of these documents, however, raises many questions and doubts about technical and legal aspects, as the authors point out. At the same time, a discussion was encouraged on the practical implementation of the basic map of mining excavation as an electronic document, according to the requirements of the Enactment of the Minister of the Environment from 22 December 2011 on geological survey documentation

Słowa kluczowe :Kartografia górnicza, dokument elektroniczny, mapa górnicza

Keywords: cartography mining, electronic document, mining map