SITG > Projects > K > Koncepcja zintegrowanego systemu transportu poziomego w kopalniach węgla kamiennego

Autorstwa:dr hab.inż. Dariusz Fuksa; dr hab.inż. Marek Kęsek; dr inż. Mieczysław Ślósarz; dr inż. Artur Bator

W publikacji scharakteryzowano system transportu stosowany w podziemnych kopalniach węgla kamiennego. Omówiono transport załogi, urządzeń i materiałów oraz urobku. Zasygnalizowano konieczność optymalizacji całego przebiegu procesu transportowego, co przekłada się na wydajny i efektywny system logistyczny, będący zarazem warunkiem koniecznym sprawnego i bezpiecznego prowadzenia wydobycia węgla. Przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu transportu poziomego nowoczesnej kopalni. Scharakteryzowano istotny element zintegrowanego systemu transportowego, jakim powinna być podwieszana kolej o napędzie własnym

Concept of an integrated horizontal transport system in underground coal mines

This publication describes the transport system used in coal mines. Elements of transport such as transport of personnel, equipment and materials and output were presented. The need to optimize the entire transport process influencing the efficient and effective logistics system was signalled, which is a prerequisite for the efficient and safe administration of coal mining. There is also a concept of the integrated horizontal transport system in a modern mine proposed. An important element of the integrated transport system, which should be a self-propelled monorail was characterized

Słowa kluczowe :transport kopalniany, zintegrowany system transportu poziomego, koleje podwieszane

Keywords: mining transportation, integrated horizontal transport system, monorail locomotives